Endring av forskrift om kompensasjon for merverdiavgift

Høring - endring av forskrift av 19. april 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.1999

Forskriftsendring 07.01.2000

Til høringsinstansene

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

98/1590 SA GD/KR

9.7.1999

Høring – endring av forskrift av 19. april 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende

Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (lov av 17. februar 1995 nr 9) trådte i kraft 1 mai 1995 (i det følgende kalt kompensasjonsloven). Intensjonen med loven er å motvirke konkurransevridning mellom offentlig og privat sektor som følge av merverdiavgiftssystemet.

Etter loven gis det kompensasjon ved anskaffelse av tjenester som omfatter vask og rens av tekstiler samt bygg og anlegg. Forutsetningen for kompensasjon er videre at tjenestene anskaffes fra merverdiavgiftspliktige registrerte næringsdrivende.

I § 1 i forskrift til kompensasjonsloven er det beskrevet nærmere hvilke instanser som kan få kompensert merverdiavgift. I henhold til gjeldende rett kan kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven og kommunal særlovgivning er øverste myndighet, få kompensert merverdiavgift. Videre kommer også interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning, inn under ordningen.

På bakgrunn av behandlingen av dokument 8:99 (1995-96), jf Innst S nr 3 (1996-97) vedtok Stortinget 18. oktober 1996 å utvide subjektkretsen til kompensasjonsordningen til også å omfatte " private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale/fylkeskommunale tjenestetilbudet. Ordningen skal omfatte virksomheter der driften finansieres fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje offentlige virksomheter". Stortingsflertallet antok at det ikke hadde vært intensjonen med loven at private og ideelle virksomheter som blir finansiert over offentlige budsjetter, skulle unntas fra kompensasjonsordningen. Disse institusjonene har ikke anledning til å trekke fra inngående avgift og må etter flertallets oppfatning driftsmessig betraktes på lik linje med offentlige virksomheter som omfattes av kompensasjonsordningen. Det ble videre vist til at private og ideelle organisasjoner står for en viktig del av det samlede tjenestetilbudet innenfor omsorgssektoren og at det av den grunn er viktig at disse organisasjonene ikke kommer dårligere ut enn om de var drevet i offentlig regi.

Departementet har nå utarbeidet et utkast til forskriftsendring slik at kompensasjonsordningen utvides til å omfatte private og ideelle virksomheter som utfører oppgaver kommunene og fylkeskommunene etter lovgivning er pålagt å utføre eller finansiere, i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Stortinget forutsatte at utvidelsen av kompensasjons ordningen skulle være provenynøytral for staten. Dette innebærer at økt merverdiavgiftskompensasjon som følge av utvidelsen må dekkes ved at det trekkes midler fra kommunen og/eller fra de virksomheter som omfattes av utvidelsen. Siden ordningen etter forslaget i forskriftsutkastet forutsettes å gjelde virksomheter som inngår i det lovpålagte kommunale tjenestetilbudet og dermed kommer kommunen og kommunens innbyggere til gode, tilsier dette at ordningen finansieres på tilsvarende måte som den eksisterende ordningen. Etter å ha vurdert ulike alternativ, foreslås det at kommunesektoren finansierer ordningen gjennom trekk i rammetilskuddet

Stortingsvedtaket nødvendiggjør både lov- og forskriftsendring. Det er i Ot. prp. nr. 86 (1998-99) fremmet forslag til endring av lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registerte næringsdrivende. Den foreslåtte lovendringen innebærer endring av overskriften og § 1 for å oppnå bedre samsvar mellom stortingsvedtaket og ordlyden i kompensasjonsloven. Siden Stortinget allerede har vedtatt at ordningen skal utvides, anses det unødvendig med høring av lovendringen. Endringen av forskriften vil innebære både en nærmere avgrensning av utvidelsen og endringer av administrativ og kontrollmessig art. Det anses derfor hensiktsmessig at forskriftsendringene blir gjenstand for en teknisk høring selv om rammene for utvidelsen av subjektkretsen er gitt i Stortingets behandling av dokument 8:99(1995-96).

Forslaget sendes på en begrenset teknisk høring til berørte parter i henhold til vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til Finansdepartementet senest 1. september 1999.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
ekspedisjonssjef

Trude Nyberget
avdelingsdirektør

Vedlegg