Endring av regioninndeling for Mattilsynet

Bifalt ved kgl. res. av 19.09.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref.nr.: 10/03
Saksnr: 2003/0623 MP
Dato: 19. september 2003

Endring av regioninndeling for Mattilsynet

1. Bakgrunn

Regioninndeling av Mattilsynet ble fastsatt ved kgl. res. av 14. august 2002. Grensene for de åtte regionene følger fylkesgrensene.

Mattilsynet har gjennomført åtte regionale delprosjekter hvor medarbeidere og tjenestemannsrepresentanter i de fusjonerende tilsyn har drøftet og foreslått løsninger for lokal organisering i tråd med de politiske føringene om faglige, personalpolitiske, kommunikasjonsmessige og økonomiske forhold i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Tillegg nr. 8.

Med bakgrunn i de regionale forslagene har Mattilsynet utarbeidet et samlet forslag for hele landet som har vært gjenstand for høring og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene.

I forhold til den regioninndelingen som ble fastsatt ved kgl. res. av 14. august 2002, innebærer Mattilsynets forslag at kommunene Etne og Sveio i Hordaland fylke blir tillagt regionkontoret for Rogaland og Agder, og at kommunene Gran, Jevnaker og Lunner i Oppland fylke blir tillagt regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark.

2. Departementets vurdering

Mattilsynet har gjennomført en grundig prosess for å utrede det geografiske virkeområdet for de enkelte lokalkontorene i tilsynet. Prosessen er gjennomført med utgangspunkt i de politiske føringene som er lagt, med involvering av medarbeidere fra de fusjonerende etater og etterfølgende høring av forslagene hos KS på fylkesnivå, fylkesmenn og fusjonerende etater.

Det er etter departementets vurdering riktig å legge til rette for en inndeling av Mattilsynet i lokalkontorer som samsvarer med resultatene av ovennevnte prosess. Fylkesmennene har ikke sett beredskapsmessige problemer ved den foreslåtte justering av regiongrensene.

3. Konklusjon

For å oppnå en hensiktsmessig avgrensning av det geografiske ansvarsområdet for det enkelte lokalkontoret i Mattilsynet, fremmer Landbruksdepartementet i forståelse med Helsedepartementet og Fiskeridepartementet kongelig resolusjon om endringer i Mattilsynets regioninndeling.

Kommunene Etne og Sveio i Hordaland fylke vil som følge av endringen, inngå i region Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Kommunene Gran, Jevnaker og Lunner i Oppland fylke vil som følge av endringen, inngå i region Telemark, Vestfold og Buskerud.

Mattilsynet vil dermed ha følgende regioner:

  • Troms og Finnmark
  • Nordland
  • Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane og Hordaland unntatt kommunene Etne og Sveio
  • Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder samt kommunene Etne og Sveio i Hordaland fylke
  • Telemark, Vestfold og Buskerud samt kommunene Gran, Jevnaker og Lunner i Oppland fylke
  • Hedmark og Oppland unntatt kommunene Gran, Jevnaker og Lunner
  • Oslo, Akershus og Østfold.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Inndeling av Mattilsynet i regioner fastsettes i samsvar med liste ovenfor.

SMK, Arne Spildo, signatur