Endring i de fylkesvise styrer for SND

Brev av 22.12.1999 til Alle fylkeskommuner og Statens nærings- og distriksutviklingsfond

Endring i de fylkesvise styrer for SND

Brev av 22.12.1999 Saksnr. 1999/831

Til: Alle fylkeskommuner

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Endring i de fylkesvise styrer for SND

Stortinget behandlet 8. desember 1999 innstillingen fra næringskomitéen vedrørende statsbudsjettet for 2000 for Nærings- og handelsdepartementet. I komitéens innstilling

B. innst. S. nr. 8 (1999-2000) legger komiteen opp til enkelte endringer i sammensetningen av og fullmaktene til de fylkesvise SND-styrene. Nærings- og handelsdepartementet vil her redegjøre for innholdet i komiteens merknader og informere om hva som kreves av oppfølging.

Styrenes sammensetning

Sammensetningen av styrene på fylkesnivå skal være som følger:

  • Hvert fylkesting velger det antall politisk oppnevnte styremedlemmer som er skissert i avtalen mellom SND og den enkelte fylkeskommune.
  • LO og NHO har èn representant hver i alle fylkesstyrene.
  • Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag har èn representant hver i alle fylkesstyrene.
  • Norges Skogeierforbund har èn representant i de fylker hvor det er naturlig.
  • Norges Fiskarlag har èn representant i de fylker hvor det er naturlig.

Vi ber SND og den enkelte fylkeskommune sørge for oppnevning av styrer som beskrevet med funksjonstid fra og med 1.1.2000.

SND og den enkelte fylkeskommune må sammen avklare hvorvidt man mener det er naturlig med representasjon fra Norges Skogeierforbund og Norges Fiskarlag.

Vi forutsetter at SND og den enkelte fylkeskommune foretar de justeringene som eventuelt måtte være nødvendig i de foreliggende tosidige avtalene. Kopi av eventuelle reviderte avtaler bes sendt til Nærings- og handelsdepartementet.

Fylkesstyrenes funksjon

Alle medlemmer i styrene skal ha tale- og forslagsrett under hele styremøtet.

Vedtakssaker

Fylkesstyrene skal ha vedtaksfullmakt for saker over Jordbruksavtalen (BU-saker). I slike saker har styrets politisk oppnevnte medlemmer og medlemmene fra Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund stemmerett. Landbruksdepartementet vil komme nærmere tilbake til dette i et eget brev til SND og fylkeskommunene.

Øvrige saker

I saker over Nærings- og handelsdepartementets, Kommunal- og regionaldepartementets, Miljøverndepartementets og Fiskeridepartementets budsjettkapitler skal fylkesstyrene fortsatt ha rådgivende myndighet. Dette vil også gjelde saker over Landbruksdepartementets budsjett som ikke er en del av Jordbruksavtalen.

I de tilfellene hvor styrets innstilling må avgjøres ved votering, skal de politisk oppnevnte representantene og representantene fra LO og NHO ha stemmerett i alle saker hvor fylkesstyret har rådgivende myndighet. Representanten fra Norges Fiskarlag skal ha stemmerett i saker over Fiskeridepartementets budsjettkapitler. Representantene fra Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund skal ha stemmerett i de sakene over Landbruksdepartementets budsjettkapitler som ikke er en del av Jordbruksavtalen. Landbruksdepartementet vil komme tilbake til dette siste punktet i eget brev.

I saker hvor det er tale om bevilgning til et prosjekt over flere departementers budsjetter, skal alle berørte organisasjonsrepresentanter ha stemmerett. Med dette ønsker en å oppnå en helhetlig avgjørelse i saker hvor flere departementers virkemidler inngår i finansieringsplanen.

Med hilsen


Tor Hernæs (e.f.) (sign.)

ekspedisjonssjef

Arnt Egil Ursin

avdelingsdirektør

Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet

Fiskeridepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet