Endring i forskrift om rapportering av 15.12.00 og forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.00 - kvartalsrapportering av regnskapsstatistikk

Endringsforskriften trer i kraft 1.1.2004.

Fylkeskommunene

Kommunene

Revisjonsenhetene

Fylkesmennene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/5186-37 BED

29.08.2003

Endring i forskrift om rapportering av 15.12.00 og forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.00 - kvartalsrapportering av regnskapsstatistikk

Kommunal- og regionaldepartementet har den 22.8.2003 fastsatt endringer i rapporteringsforskriften og regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner. Endringene gjelder krav om obligatorisk rapportering av kvartalsvis regnskapsstatistikk. Endringene har bakgrunn i EU-forordninger som gjøres gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen. Tidligere har om lag 300 kommuner rapportert kvartalsvise regnskaper på frivillig basis. Med denne regelendringen vil kvartalsvis rapportering bli obligatorisk.

Kommunal- og regionaldepartementet har hatt på høring forslag til regler for kvartalsrapportering, jf. vårt brev av 24.4.2003. Departementet har i tråd med merknadene foretatt justeringer av høringsutkastet. De fastsatte reglene er utformet slik at merarbeidet disse vil medføre for kommunene og fylkeskommune i hovedsak begrenser seg til hyppigere rapportering, samtidig som Statistisk sentralbyrå kan oppfylle Norges forpliktelser. Departementet vil presisere at reglene ikke angir krav om kvartalsvise regnskapsavslutninger, men at kravene til kvalitet på rapporterte data er knyttet til det á jour-kravet i § 2 i forskrift om årsregnskap og årsberetning som nå tas inn.

Reglene gjøres gjeldende fra og med 1.1.2004, slik at første obligatoriske kvartalsrapportering vil være for 1. kvartal i regnskapsåret for 2004 med rapporteringsfrist til SSB den 20.4.2003.

Fastsatte forskriftsendringer er vedlagt. (Se egne kulepunkt nederst.)

Med hilsenChristine Hjortland e.f.
Fung. ekspedisjonssjef

Trond Christensen
underdirektør

Kopi til:
Departementene
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving
Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
Kommunenes Sentralforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Statistisk sentralbyrå