Endringer i barneloven våren 2006

Til

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Fylkesmannsembetene
Meklerne

Deres ref

Vår ref

Dato

200602283-/BGUS

07.04.2006

Endringer i barneloven våren 2006

Ot. prp. nr. 11 (2005-2006) om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.) ble behandlet av Stortinget i mars. Lovvedtaket ble sanksjonert ved kgl. res. 7. april.

Departementet gjør særlig oppmerksom på at lovendringene i barneloven §§ 43 første og andre ledd, 48 og 57 trer i kraft straks. Disse bestemmelsene gjelder:

  • dersom samvær ikke er til beste for barnet, må retten avgjøre at det ikke skal være samvær (§ 43 første ledd)
  • i avtale eller avgjørelse om samvær skal det bl.a. legges vekt på hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, tilknytning til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers (§ 43 andre ledd)
  • ved avgjørelse om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær, skal det tas hensyn til at barnet ikke må bli utsatt for vold eller på annen måte bli behandlet slik at barnets fysiske eller psykiske helse blir utsatt for skade eller fare (§48)
  • dersom barnet bor på sperret adresse eller det er søkt om eller gitt tillatelse til å benytte fiktive personopplysninger for barnet, kan sak (om foreldreansvar, fast bosted eller samvær)reises for Oslo tingrett (§ 57)

De øvrige endringene som er vedtatt i barneloven, vil tre i kraft 1. januar 2007. Departementet vil i god tid komme tilbake med nærmere informasjon om disse endringene. Dette gjelder:

Styrking av meklingsordningen

Den obligatoriske meklingen vil være én time. Foreldrene skal opp­fordres til inntil tre nye timer med mekling hvis de ikke er enige. Dersom mekler finner det hensikts­­messig, skal foreldrene tilbys ytterligere tre timer (totalt 1+3+3 timer). Endringen innebærer en styrking av meklingstilbudet i saker hvor det trengs mest, dvs. for de konfliktene som har høyest konflikt.

Videre skal samboere med felles barn under 16 år skal måtte mekle ved samlivsbrudd, på samme måte som gifte. Meklingsattest skal måtte legges fram før det tilstås utvidet barnetrygd i disse tilfellene.

Tiltak for å beskytte barn mot overgrep

Det er vedtatt en lovpålagt plikt for det offentlige til å oppnevne en tilsynsperson i særlige tilfelle i saker hvor tilsyn settes som vilkår for samvær. Myndighet til å oppnevne tilsyns­person er tenkt delegert til Bufetat på regionalt nivå. Det vil bli utarbeidet forskrift for oppnevnelse av tilsynsperson, samt for den nærmere utøvelsen av tilsynet og godtgjørelse for dette.

En forelder som er siktet, tiltalt eller dømt for å ha forvoldt den annen forelders død, skal ikke lenger få foreldreansvaret for barnet automatisk. Forslaget ivaretar behovet for en konkret vurdering av barnets beste gjennom en rettslig avgjørelse, samtidig som det blir en rask avgjørelse som motvirker at det oppstår en urimelig situasjon. Det vil bli nedfelt skriftlige retningslinjer for politiets og barnevernets rolle i disse sakene.

Indeksregulering ved tilbakebetaling av barnebidrag

Etter gjeldende rett kan den som er frikjent for et farskap kreve betalt bidrag tilbake med ”same sum”, dvs. det nominelle beløp uten renter eller annen kompensasjon for fall i pengeverdien. Lovendringen sikrer mot fallet i pengeverdien ved å indeksregulere tilbakebetalings­beløpet på bakgrunn av konsumprisindeksen.

Vedlagt følger kopi av Besl. O. nr. 39 (2005-2006) med lovvedtaket.

Vi ber fylkesmennene orientere meklerne om lovendringene.

Med hilsen

Gitte Gulbrandsen (e.f.) Elisabeth Lund