Endringer i kontoplan i KOSTRA og veiledningen til denne fra 2005

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3449-2 BED

03.11.2004

Endringer i kontoplan i KOSTRA og veiledningen til denne fra 2005

Endringer i arter fra 2004 til 2005

Det opprettes ingen nye arter.

Ingen arter fjernes/slettes.

Enkelte arter får navneendring (momskompensasjonsordningen):

Art 429 endrer navn til ”Merverdiavgift utenfor mva-loven”.

Art 728 endrer navn til ”Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet”.

Art 729 endrer navn til ”Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet”.

Endringer i funksjoner fra 2004 til 2005

Nye funksjoner

Funksjon 275 ”Introduksjonsordningen”.

Funksjoner som fjernes/slettes

Funksjon 582 ”Ressurssentervirksomhet/voksenopplæring og annen oppdragsvirksomhet som ikke er fullfinansiert av fylkeskommunen”.

Funksjon 680 ”Omsorg for og behandling av rusmisbrukere”.

Funksjon 685 ”Familieverntjeneste”.

Funksjon 691 ”Fosterhjem”.

Funksjon 692 ”Barnevernsinstitusjoner”.

Funksjon 693 ”Hjemmebaserte barneverntiltak”.

Funksjon 694 ”Barneverntjeneste”.

Navneendringer

Funksjon 261 endrer navn til ”Institusjonslokaler”.

Funksjon 520 endrer navn til ”Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør”.

Funksjon 554 endrer navn til ”Fagskole”.

Funksjon 581 endrer navn til ”Voksenopplæring etter opplæringsloven”.

Endringer i veiledningen til artene

Momskompensasjonsordningen

Her presiseres i tråd med KRDs brev av 19.12.2003 til NKK at art 429 omfatter merverdiavgift på alle anskaffelser, med unntak av inngående merverdiavgift som gir rett til fradrag etter merverdiavgiftsloven. Arten er således ikke forbeholdt merverdiavgift for anskaffelser til kompensasjonsberettiget virksomhet etter momskompensasjonsloven (generell ordning), men omfatter også merverdiavgift som verken er kompensasjonsberettiget er momskompensasjonsloven eller fradragsberettiget etter merverdiavgiftsloven.

Kompensasjon av merverdiavgift etter gammel momskompensasjonsordning, dvs. kompensasjonskrav opparbeidet i 2003 som utbetales i 2005 og som skal inntektsføres i 2005, skal føres på art 700.

Barnehager

Under art 370 presiseres at, her skal føres kommunale driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager, uavhengig av om tilskuddet er finansiert ved skjønnsmidler eller ved kommunens frie inntekter.

Under art 470 presiseres at, her skal føres videreformidling av det ordinærestatstilskuddet til ikke-kommunale barnehager.

Under art 810 presiseres at, her skal føres statlige (ordinært) tilskudd til ikke-kommunale barnehager, samt statlig skjønnstilskudd til både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Dette er og presisert i veiledningen til funksjon 201. Se også rundskriv Q-06/2004 fra Barne- og familiedepartementet om Skjønnsmidler til barnehager.

Andre presiseringer

Under art 700 presiseres at, her skal føres toppfinansieringstilskudd for særlig ressurskrevende brukere.

Endringer i veiledningen til funksjonene

Barnehager

Under funksjon 201 er det presisert følgende:

Det ordinære statstilskuddet til kommunale barnehager inntektsføres på funksjon 201, art 700. Det ordinære statlige driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager inntektsføres i kommuneregnskapet på funksjon 201, art 810. Ved utbetaling til de ikke-kommunale barnehagene utgiftsføres det på funksjon 201, art 470. Statlig skjønnsmiddeltilskudd til drift av barnehager føres i sin helhet på art 810 under funksjon 201. Det kommunale driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgiftsføres på funksjon 201, art 370, uavhengig av om tilskuddet er finansiert ved skjønnsmidler eller ved kommunens frie inntekter.

Introduksjonsordningen

Fra 1. september 2004 er introduksjonsordningen en obligatorisk ordning for alle kommuner, jf. lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). I forbindelse med dette opprettes en ny funksjon 275 fra 2005.

Funksjonen er gitt slik veiledning:

Inntekter og utgifter som er knyttet til introduksjonsloven, med unntak av utgifter til norskopplæring. I tillegg til selve stønaden, vil dette være kommunens utgifter til organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av introduksjonsordningen. Tjenesten kan være ulikt organisert fra kommune til kommune. Dersom tjenesten er organisert under kommunens sosialkontortjeneste, må de stillinger som arbeider med organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av ordningen knyttes til funksjon 275. Selve stønaden som utbetales til deltagerne i ordningen knyttes til art 089. Økonomisk stønad til personer som ikke er hjemlet i introduksjonsloven skal ikke føres på denne funksjonen.

Utdanning

Fra 2005 er veiledningen på det fylkeskommunale utdanningsområdet endret til:

Se vedlegg.

Andre presiseringer

  • Under funksjon 241 er fengselsbetjenter erstattet med fengselshelsetjenesten.
  • Under funksjon 243 er det presisert at for rusmisbrukere som bor i egen eller kommunalt tildelt bolig ("hjemmeboende"), skal tiltak som faller inn under hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, avlastning registreres under funksjon 254.
  • Under funksjon 253 er det presisert at kommunale institusjoner knyttet til rusomsorg føres på funksjon 243.
  • Under funksjon 254 er det presisert at omsorgslønn inngår her, og det er henvist til bestemmelsen i sosialtjenesteloven. Det er videre presisert at også psykisk helsetjeneste inngår her når det dreier seg om tjenester til hjemmeboende etter vedtak/beslutning om slik individuell tjeneste, uavhengig av om tjenesten ytes i tjenestemottakers hjem eller annet sted (f. eks. kontor).
  • Under funksjon 261 er det presisert at investeringer i institusjonslokaler inngår her.
  • Under funksjon 771 presiseres at utgifter til formidling av kunst og kultur til skoleverket og andre (eks. den kulturelle skolesekken) inngår her, sammen med støtte til festivaler som formidler profesjonell kunst, og drift av lokaler til kunstformidling.
  • Under funksjon 772 presiseres at støtte til produksjon av profesjonell kunst innen teater, musikk, billedkunst, litteratur, i knutepunkts- og landsdels- og andre institusjoner inngår her, sammen med stipend og priser til kulturutøvere og drift av lokaler til kunstproduksjon.

Med hilsen

Trond Christensen e.f.
underdirektør

Bent Devik
rådgiver