Endringer i privathøysoleloven - ikrafttredelse

Informasjonsskriv med redegjørelse for praktiske konsekvenser av lovens ikrafttredelse og institusjonenes videre arbeid med implementering av Kvalitetsreformen

Private høyskoler
Nettverket for private høyskoler
Studentorganisasjoner

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

02/1391

01.07.02

ENDRINGER I PRIVATHØYSKOLELOVEN - IKRAFTTREDELSE

Utdannings- og forskningsdepartementet viser til at endringer i lov om private høyskoler er sanksjonert ved kongelig resolusjon 28. juni 2002.

Loven trer i kraft 1. juli 2002, med unntak av endringer i §§ 6 og 9, og de nye §§ 10a, 10b og 10c som trer i kraft 1. januar 2003. Dette informasjonsskrivet redegjør nærmere for praktiske konsekvenser av lovens ikrafttredelse og institusjonenes videre arbeid med implementering av Kvalitetsreformen.

  1. NYTT ORGAN FOR AKKREDITERING OG EVALUERING

Interimsstyret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) og departementet er enige om at NOKU skal være formelt etablert og operativt 1. januar 2003. Endringer i lovens §§ 6 og 9, og nye §§ 10a, 10b og 10c, om godkjenning og akkreditering, vil ikke ha noen realitet før NOKU er etablert. Disse bestemmelsene vil derfor ikke tre i kraft før dette. De nye bestemmelsene om akkreditering åpner for at enkelte private høyskoler kan få en godkjenning av institusjonen som sådan. En akkreditering vil gi rett til bruk av institusjonsbetegnelse som universitet, vitenskapelig høyskole eller akkreditert høyskole med tilhørende faglige fullmakter. Søknader om slik akkreditering kan først sendes etter at NOKU er operativt 1. januar 2003. Departementet kommer nærmere tilbake med informasjon om arbeidet med fastsetting av ny forskrift om saksbehandling m.m. før NOKU er formelt etablert.

I perioden frem til det nye organet er etablert vil departementet i samarbeid med Norgesnettrådets sekretariat behandle søknader om eksamensrett, etter gjeldende retningslinjer fastsatt av departementet. Søknader etter privathøyskoleloven § 9 vil i perioden frem til myndighetsoverføring ha høy prioritet i departementet, jf. også
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens merknad om dette i Innst. O. nr. 71 (2001-2002).

  1. ENDRINGER I PRIVATHØYSKOLELOVEN

Endringene i loven innebærer at det er lagt til rette for størst mulig likeverdighet i behandlingen av offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner, og er en del av departementets oppfølging av Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 337 (2000-2001). Departementet vil i løpet av 2002 sette i gang arbeidet med et felles lovverk.

Lovendringene innebærer at private institusjoner på linje med statlige institusjoner kan sette i gang innføring av Kvalitetsreformen fra høsten 2002. I Ot.prp. nr. 69 (2001-2002) presiserer departementet at private høyskoler bør innføre også de elementene i Kvalitetsreformen som ikke er omfattet av lovendringene. Blant annet vil en overgang til ny gradsstruktur, nytt karaktersystem, overgang fra vekttall til studiepoeng, nye bredde- og dybdekrav og innføring av en ordning med utdanningsplaner måtte gjennomføres uten nye formelle hjemler. Det vises i den forbindelse til brev 12.12.2001 om overgang til ny gradsstruktur. Departementet har merket seg at private høyskoler i stor grad er innstilt på å implementere alle elementene i Kvalitetsreformen parallelt med prosessen i statlig sektor. For statlige universiteter og høgskoler skal Kvalitetsreformen være fullt ut implementert fra og med høstsemesteret 2003. Departementet mener det er positivt om også private høyskoler kan få til full implementering innen høstsemesteret 2003. Dette også med sikte på å få etablert ordninger som senere vil kunne bli formalisert i et felles lovverk for høyere utdanning.

I brev 24.05.02 ga departementet en foreløpig orientering om oppfølgingen av Ot.prp nr. 69 (2001-2002). Med bakgrunn i enkelte henvendelser fra private høyskoler, finner vi grunn til å gjøre oppmerksom på at hjemmelen for å fastsette forskrift om krav til bredde og dybde i lavere grad kun vil bli aktuell for de institusjonene som får en akkreditering av institusjonen som sådan jf. ny § 10a.

Når det gjelder de nye bestemmelsene om studentenes rettigheter og plikter, vil departementet presisere at den nye hjemmelen i § 10 j, om utestenging fra klinisk undervisning eller praksisopplæring grunnet straffbare forhold, først vil kunne anvendes når departementet har fastsatt forskrift om hvilke studier som skal omfattes av bestemmelsens første ledd, og om hvilke straffbare forhold som kan føre til utestenging og om saksbehandlingen. Departementet vil komme tilbake med høringsutkast om slik forskrift.

Departementet vil også peke spesielt på den nye bestemmelsen om klagenemnd i § 14a. Bestemmelsen trer, på linje med de øvrige studentbestemmelsene, i kraft 1. juli 2002, og vi forutsetter at private høyskoler prioriterer opprettelse av klagenemnd.

  1. ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Endringer i lov om universiteter og høgskoler trer i kraft 1. juli 2002, med unntak for endringer i lovens kap. 3 og § 48 nr. 1, som trer i kraft 1. januar 2003. I likhet med de private institusjonene vil de statlige universitetene og høgskolene forholde seg til eksisterende praksis med hensyn til behandling av søknader om etablering av nye studietilbud frem til det nye Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) formelt er etablert og operativt fra 1. januar 2003.

Departementet har fastsatt overgangsregler i forskrift 1. juli 2002 . Overgangsregler er generelt fastsatt for endringer i loven som pålegger de statlige institusjonene plikter som vil ta noe tid å gjennomføre eller krever omfattende endringer. Dette gjelder blant annet endringer knyttet til styresammensetting og funksjonsperiode, læringsmiljøbestemmelser, innføring av et studieår på 10 måneder, utdanningsplan, studentrepresentasjon, omfanget av studentvirksomhet og innføring av studiepoeng. Departementet har fastsatt at endringer skal være på plass senest til høstsemesteret 2003, men har presisert at institusjonene bør gjennomføre disse endringene så snart det er praktisk mulig.

Med hilsen

Jan S. Levy e.f.
ekspedisjonssjef

Rolf L. Larsen
avdelingsdirektør

VEDLEGG