Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.04.2017

Vår ref.: 16/7537

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften).

De foreslåtte forskriftsendringene har sin bakgrunn i at Stortinget har vedtatt ny lov om folkeregistrering (lov 9. desember 2016 nr. 88). Samtidig ble det vedtatt endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 84 og lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) § 29.

Endringene i utlendingsloven og statsborgerloven innebærer at organer som behandler saker etter disse lovene får hjemmel til å pålegge folkeregistermyndigheten å utlevere opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Lovendringene nødvendiggjør nærmere forskriftsregulering av innhenting av opplysninger fra folkeregisteret.

I hovedsak er forskriftsendringene som foreslås her en videreføring av gjeldende rett og av teknisk art. Forslaget innebærer imidlertid at det reguleres uttømmende hvilke organer som kan anmode om opplysninger fra folkeregistermyndigheten, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om, og hvilke opplysninger som kan innhentes. Høringsinstansene bes særlig vurdere hvorvidt forslaget anses dekkende for utlendingsmyndighetenes og statsborgermyndighetenes behov.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringsbrevet er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2525547

Frist for å sende inn høringssvar er 28. april 2017.

Med vennlig hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                   Anders Sondrup
                                                                                   rådgiver

Høringsnotat i pdf-format

Høringsinstanser

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen