eRegelprosjektet - Invitasjon til høringsmøte 15. februar 2001

Se adresseliste

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

Dato

2001/428 IT-ITN EAB

29.01.2001

eREGELPROSJEKTET – INVITASJON TIL ÅPENT HØRINGSMØTE

Regjeringen har som mål at elektronisk informasjon, så langt som mulig, likestilles med papirbasert kommunikasjon. På bakgrunn av dette har Nærings- og handelsdepartementet, sammen med Justisdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, igangsatt eRegelprosjektet som har som mål å fjerne unødige rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon.

I forbindelse med at departementene 15. januar sendte ut forslag til endringer i regelverket på høring, arrangeres det et åpent høringsmøte torsdag 15. februar kl. 09.30 til 14.45 hos Nærings- og handelsdepartementet (R4) i Plenumssalen. Informasjon om prosjektet og invitasjon finnes på odin.dep.no.

Påmelding skjer til Gunnvor Mortensen, e-post gunnvor.mortensen@nhd.dep.no, telefon 22 24 66 73, innen 13. februar. Deltakere som arbeider utenfor Regjeringskvartalet oppfordres til å komme ca. 15 minutter før start, da det kan ta noe tid i vakten.

Med hilsen

Thomas Myhr (e.f.)
prosjektleder

Espen Arneberg Børset

førstekonsulent

Vedlegg: Program