Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemider

Rundskriv K-01/2013 revidert

Lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringssteder (serveringsloven) har bestemmelse om at den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha bevilling. For å få bevilling må stedet ha en daglig leder som har avlagt etablererprøven, jf. serveringsloven § 5. Departementet har gitt forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted (FOR 2000-01-18 46 NHD). Rundskriv K-1/00 av 31.01.00 og rundskriv K-2/00 av 17.07.00 omhandler etablererprøven.

Etablererprøven ble fra og med 1. januar 2010 elektronisk og kjøpes hos VINN. Kommunen skal etter dette laste ned prøven og tilby den til prøvetaker. Departementet har ved brev av 19. februar 2010 gitt informasjon om omlegging til elektronisk prøve.

Verken serveringsloven eller forskriften beskriver hjelpemidler ved prøveavleggelsen. Av rundskriv K-1 fremgår det imidlertid at kandidaten har anledning til å ta med ”ordbøker”. I K-2/00 heter det at ”departementet har bestemt at det i tillegg til ordbøker skal være tillatt å medbringe lovsamlinger til prøven.”

Nærings- og handelsdepartementet legger til grunn at det er usikkerhet omkring begrepet ”ordbok” ved prøveavleggelsen, idet enkelte kommuner har tolket begrepet til å være oversettelsesordbøker. Departementet vil vise til at man da etablererprøven ble innført, godtok de samme hjelpemidlene som til eksamen juridikum på universitetet, nemlig norsk rettskrivningsordbok og lovsamling. Det er ikke ytterligere begrunnelse for ordbok. Behovet for ordbok under juridikum refererte seg antagelig til at dette var et egnet hjelpemiddel for å levere en skrevet oppgave uten ortografiske feil. Bruk av ordbok kan være relevant for den som leverer et skrevet dokument til en eksamen. Etablererprøven er imidlertid en elektronisk flervalgsprøve hvor det bare skal krysses av for riktig svar. Ved en slik prøve mener vi at norsk rettskrivningsordbok har liten relevans.

Departementet har vurdert behovet for dette hjelpemiddelet på nytt, og er kommet frem til at ordbøker ikke skal betraktes som et godkjent hjelpemiddel ved avleggelse av etablererprøven. Dette gjelder både oversettelsesordbøker og norsk rettskrivningsordbok.

Ordbok utgår etter dette som hjelpemiddel ved avleggelse av etablererprøven. Samtidig opprettholdes rettigheten til å ha med rene lov- og forskriftstekster.

Med hilsen

Wenche Stenberg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Torill H. Heggen
                                                                                          seniorrådgiver