Etablering av Bionova

Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Rapportens kap 8, som omtaler budsjettmessige forhold, samt enkelte andre departementsinterne vurderinger i rapporten er unntatt offentlighet med henvisning til Offentleglova §15, 1. ledd og §22.