Euro-afrikanske migrasjonskonferanser

To euro-afrikanske konferanser om migrasjon og utvikling ble avholdt i 2006. Den første i Rabat i Marokko i juli og den andre i Tripoli i Libya i november. Les oppsummeringer, sluttdokumenter og aksjonsplaner fra konferansene. (13.12.06)

Euro-afrikansk migrasjonskonferanse i Tripoli

En konferanse om migrasjon og utvikling mellom EU og afrikanske land ble avholdt i Tripoli i Libya 22. og 23. november 2006. Under denne konferansen ble EU og afrikanske land på ministernivå enige om prioriterte nøkkelområder for samarbeid rundt migrasjon og utvikling. Konferansen styrket dialogen og partnerskapet mellom EU og de afrikanske land og det var enighet om at samarbeid om migrasjon og utvikling har blitt mer viktig enn noen gang.

Utenriksminister Erkki Tuomioja uttrykte i sin uttalelse på vegne av EU lovnader fra EU og de afrikanske landene om et samarbeid mellom avsender-, transitt- og mottagerland, for på en bedre måte håndtere migrasjon som kan maksimere utviklingsmål og minimalisere de negative effektene av migrasjon.

Utenriksministre, migrasjonsministre og utviklingsministre fra EU og afrikanske land deltok på konferansen. Under konferansen ble ”Joint EU-Africa Declaration on Migration and Development” og “Plan of Action on Trafficking in Human Beings” vedtatt. Disse dokumentene legger grunnlaget for framtidig samarbeid mellom EU og afrikanske land

Deklarasjonen tar opp følgende nøkkelområder for samarbeid og inneholder konkrete virkemidler i hver av dem:

  • Mange land møter like utfordringer: Stater i Afrika og EU ble enige om at migrasjon er en felles utfordring og en mulighet for Europa og Afrika og at man i fellesskap kommer fram til de beste politiske løsninger.
  • Fred og sikkerhet må garanteres: Stater i Afrika og EU ble enige om at uløste konflikter, fattigdom, arbeidsløshet, mangel på sikkerhet og svake styresett er blant de viktigste årsakene for migrasjon.
  • Migrasjon kan være bra for utvikling: Stater i Afrika og EU ble enige om at godt organisert migrasjon er til fordel for både Afrika og EU og at migrasjon innen konteksten av en felles EU-Afrika-strategi kan bidra med å nå tusenårsmålene (Millennium Development Goals).
  • Brain Drain (hjerneflukt) kan ha alvorlige konsekvenser: Stater i Afrika og EU retter seg mot å fremme skreddersydde responser for å møte problemet med kompetansemangel skapt av hjerneflukt.
  • Viktigheten av menneskenes retter og individuell velstand må forbli en prioritet: Stater i Afrika og EU ble enige om å høyt respektere migranters verdighet.
  • Dele ”best practice” er nøkkelen til et godt partnerskap: Stater i Afrika og EU er i fellesskap enige om å støtte hverandre i kapasitetsbygging for å bedre håndtere migrasjon.
  • Mulighetene ved migrasjon er gode for alle: Stater i Afrika og EU er enige om at godt håndtert og legal migrasjon kan bidra til nærere bånd mellom opprinnelses- og mottagerland, bistå i å møte eksisterende og framtidige arbeidsbehov og bidra til utvikling av avsenderland.
  • Ulovlig og irregulær migrasjon setter liv i fare og svekker nasjonal politikk rundt migrasjon: Stater i Afrika og EU gjentar at hindring og kontroll av illegal migrasjon må styrkes sammen på en sterk måte, og at alle land har en plikt til å fullt samarbeide for å sikre retur på en human måte
  • Beskyttelse av flyktninger: Stater i Afrika og EU understreker nødvendigheten av å sikre internasjonal beskyttelse for de i nød.

Dokumenter:


Les også om konferansen i Rabat