EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap

Norge deltar i EU-programmet ”Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship” (MAP). Se programmets hjemmeside: www.eic.no/map

EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap

Norge deltar i EU-programmet ”Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship” (MAP). Programmet har en samlet målsetning om å fremme entreprenørskap og næringsliv og har spesielt fokus på SMB. Programmet skal vare i perioden 2001-2005.

Programmet åpner for aktiv deltakelse i ekspertgrupper som Kommisjonen oppretter innenfor politikkområder det er spesielt behov for å utrede. Det er lagt vekt på den åpne koordineringsmetoden. Det betyr at landene utveksler erfaringer og sammenligner seg med hverandre. Prosjektene munner ut i en sluttrapport med anbefalinger til hvordan landene kan forbedre sin næringspolitiske praksis. Programmet legger opp til at det enkelte land selv må vurdere hvilke tiltak som mest egnet på nasjonalt nivå.

Som en del av programmet forvalter European Investment Fund (EIF) midler til 3 ulike finansielle ordninger som skal bidra til økt tilgang på garantier og såkornkapital.

Se egen hjemmeside for programmet på www.eic.no/map