Evaluering av Innovasjon Norge (IN) - Høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Vår ref.: 201003478-1/LAL

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har fått gjennomført en ekstern evaluering av Innovasjon Norge. Endelig evalueringsrapport sendes med dette på bred høring.

Innovasjon Norge ble etablert i 2004 ved en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges turistråd og Statens veilederkontor for oppfinnere. Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap som eies av staten og fylkeskommunene i fellesskap med 51 pst. eierandel for staten ved Nærings- og handelsdepartementet og 49 pst. eierandel for fylkeskommunene samlet. Delt eierskap ble implementert 1. januar 2010 som en følge av St. meld. nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - Regional framtid (forvaltningsreformen).

I henhold til Lov om Innovasjon Norge er selskapets formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har fire delmål:

  • Å bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet.
  • Å bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet.
  • Å styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt.
  • Å bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger.

Innovasjon Norge forvalter oppdrag fra NHD, KRD, LMD, FKD, UD og samtlige fylkeskommuner og fylkesmenn. Innovasjon Norges aktiviteter kan i hovedsak deles inn i fem hovedtyper: finansiering, nettverk, kompetanse, rådgiving og profilering.

Siden etableringen i 2004 er det ikke gjennomført noen helhetlig evaluering av selskapet. I st. meld. nr. 7 (2008-2009) "Et nyskapende og bærekraftig Norge" varslet regjeringen at den ville evaluere både Innovasjon Norge og SIVA. Utarbeidelse av evalueringsoppdrag og gjennomføring av anskaffelsesprosess ble utført av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle selskapets arbeidsgivere. I september 2009 ble det inngått en avtale med Econ Pöyry, som i samarbeid med Agenda og Damvad, har gjennomført evalueringen.

Hensikten med evalueringen var å få en vurdering av om selskapet på en god og effektiv måte oppnår sine mål. Evalueringsoppdraget kan kortfattet beskrives med følgende tredelte problemstilling:

  • Hvorvidt og hvordan oppfyller Innovasjon Norge sitt formål, sine hoved- og delmål og øvrige generelle føringer? Evalueringen skal herunder gi en vurdering av sammensetningen av selskapets tjenester, tilgjengeligheten for brukerne og samfunnsøkonomiske effekter av selskapets virksomhet.
  • Hva er effektene av sammenslåingen av de fire tidligere organisasjonene? Evalueringen skal herunder gi en vurdering av hvordan dagens organisering av selskapet fungerer, både internt i selskapet og i samarbeid med andre aktører.
  • Basert på resultatene i de to første delene samt trender og utvikling i næringslivet, hva er de fremtidige utfordringene for videre utvikling av Innovasjon Norge? En sammenligning med praksis i land det er relevant å sammenligne seg med.

Riksrevisjonen la våren 2009 frem dok 3:4 (2008-2009) Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør. Dokumentet ble behandlet i Stortinget 23. mars 2009. Riksrevisjonens funn og merknader fra komitébehandlingen inngikk som grunnlagsmaterialet for evalueringen.

Arbeidet med evalueringen ble igangsatt høsten 2009 og i den forbindelse ble det etablert en referansegruppe. Gruppen bestod av representanter fra Norsk Industri, NHO, Abelia, HSH, LO, Småbedriftsforbundet, fylkeskommunene, fylkesmennene, oppdragsgivende departementer (LMD, FKD, UD, KRD, NHD), Innovasjon Norge samt en fagperson fra SSB. Endelig evalueringsrapport ble overlevert Nærings- og handelsministeren 16. august.

Kort om hovedfunn og anbefalinger
Evalueringen viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge. Selskapet formidler finansielle virkemidler på en profesjonell og faglig solid måte. Selskapet har imidlertid også utviklingsoppgaver knyttet til virkemiddel- og politikkutforming. Effekten av ressursbruken på dette området er vanskelig å måle, men evaluator mener selskapet i for liten grad har utviklet seg som en kunnskapsorganisasjon og premissgiver for utvikling av den norske næringspolitikken.

I følge rapporten er sammenhengen mellom selskapets mål og virkemidler uklar, og evaluator mener det er behov for å tydeliggjøre en slik sammenheng. Evalueringen peker på at selskapets målstruktur bør forbedres og at styringen av selskapet i større grad bør baseres på rammestyring. Videre mener evaluator at en større andel av selskapets virkemidler bør støtte prosjekter med innovasjon av nasjonal eller internasjonal karakter som mål. En større andel av midlene bør videre, i følge evaluator, gjøres tilgjengelig for bedrifter i sentrale strøk. Evalueringen har ikke avdekket behov for å endre dagens organisasjonsstruktur i selskapet.

Evaluator har vurdert måloppnåelse innenfor selskapets fire delmål. Rapporten viser til at selskapet har bidratt til innovasjon i norsk næringsliv, men at innovasjonsbidraget kan økes ytterligere ved at ressursene i større grad forbeholdes prosjekter som er nasjonalt og internasjonalt nyskapende. Videre viser evalueringen at Innovasjon Norge har økt oppmerksomhet om internasjonalisering i hele organisasjonen, men anbefaler en utdypende evaluering om utekontorenes rolle i selskapets internasjonaliseringsarbeid.

Reiseliv er et område hvor fusjonen, i følge evaluator, har bidratt til store faglige synergieffekter, og rapporten antyder på at profilering av norsk næringsliv er styrket i evalueringsperioden. Samtidig peker evalueringen på at det kanaliseres store offentlige midler til profileringsarbeid og at Innovasjon Norge kun forvalter om lag 40 pst av den samlede summen. Det er derfor, i følge evaluator, behov for en utdypende evaluering av den samlede offentlige profileringsinnsatsen med en hensikt å vurdere om denne bidrar til økt verdiskaping.

Midlene til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger har økt gradvis siden 2004. Rapporten påpeker at innovasjonshøyden i prosjekter under dette delmålet er for lav til reelt å bidra til regional verdiskaping. Rapporten trekker spesielt frem BU-midlene som utgjør en stor andel av den faktiske virkemiddelbruken under dette delmålet, og som, etter evaluators vurdering, bidrar til lav måloppnåelse. Evaluator foreslår derfor at BU-midlene i fremtiden forvaltes utenfor Innovasjon Norge.

Rapporten trekker videre frem at Innovasjon Norge forvalter en rekke virkemidler, en del med tilhørende detaljerte retningslinjer, finansiert av ulike departementer. Det er evaluators vurdering at antallet virkemidler er unødvendig høyt. I tilknytting til dette mener evalutator at selskapet i større grad bør gis ansvaret for kontinuerlig å vurdere sammensettingen av selskapets virkemiddelportefølje. Rapporten peker også på at de mange sektorprogrammene vanskeliggjør selskapets måloppnåelse.

Anmodning om innspill
Departementet ber om kommentarer til de anbefalinger og konklusjoner som fremkommer i evalueringen.

Vi ber spesielt om kommentarer knyttet til hvordan selskapet oppnår sitt hovedmål og fire delmål, samt vurderinger knyttet til sammensettingen av selskapets tjenester, tilgjengelighet for brukerne og samfunnsøkonomiske effekter av selskapets virksomhet.

Vi ber videre om kommentarer knyttet til rapportens omtale av målstrukturens kobling til virkemidlene, samt evaluators forslag om å gjøre delmålet om næringsutvikling basert på regionale forutsetninger til en gjennomgående føring og ikke som et eget delmål. I tillegg ber vi om kommentarer på evalulators vurderinger og anbefalinger knyttet til økt innovasjonsgrad i de prosjekter som selskapet støtter.

Videre imøteser vi kommentarer til rapportens vurderinger knyttet til effekten av sammenslåingen av de tidligere organisasjonene, og spesielt evaluators betraktninger knyttet til selskapets internasjonaliserings- og profileringsarbeid.

Vi imøteser i tillegg kommentarer knyttet til grenseflater og samarbeid med andre aktører, jf. rapportens vurderinger.

Evalueringen har ikke avdekket behov for å endre dagens organisasjonsstruktur i selskapet. Vi vil be om eventuelle merknader til denne vurderingen og konklusjonen.

Tilslutt vil vi be om kommentarer knyttet til rapportens vurderinger om videre utvikling av selskapet.

Evalueringsrapporten er å finne i sin helhet på NHDs nettsider (http://www.nhd.no) under Høringer (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger.html?id=2030).

Frist for oversendelse av kommentarer og innspill settes til 1. februar 2011.

Med hilsen

Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)                                 Live Albriktsen
avdelingsdirektør                                        førstekonsulent

Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kulturdepartementet
Olje- og energidepartementet
Miljøverndepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Statsministerens kontor
Selskapet for industrivekst SF
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Patentstyret
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Norsk Romsenter
GIEK
Enova
Norsk Designråd
Eksportfinans
Intsok
Intpow
KS
Distriktssenteret
Sametinget
Næringslivets hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Industri
HSH
Småbedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
NHO Reiseliv
Norsk Kulturråd
Norges Fiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Eksportutvalget for fisk
Foreningen for innovasjonsselskaper
Næringshagene i Norge
IKT Norge
Norsk Kapitalforvalterforening
Finansnæringens fellesorganisasjon
Norsk Venturekapitalforening
Abelia
Standard Norge
Ungt Entreprenørskap
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Statens Landbruksforvaltning
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Rederienes Landsforening
Norske Maritime Eksportører
Fraktefartøyenes Rederiforening
Norges Rederiforbund
Maritimt Forum
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Tromsø
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Samisk Høgskole
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Oslo kommune
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Lillehammer

Til toppen