Evaluering av maritim strategi

"Stø kurs"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2012

Vår ref.:

 

Evaluering av maritim strategi ”stø kurs”

Regjeringen Stoltenberg fører en aktiv næringspolitikk. Høsten 2007 la regjeringen frem en strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer, ”Stø kurs”[1]. Bakgrunnen for strategien er Soria Moria- erklæringen hvor det heter at ”regjeringen vil utvikle nasjonale strategier innen de næringsområder hvor Norge har særlige fortrinn”. Videre står det at ”Norge må ha som ambisjon å være verdensledende innen maritim forskning, kompetanseutvikling og nyskaping” (…) og at ”gode og stabile rammevilkår vil bidra til sikre arbeidsplasser og vekst”.

Med utgangspunkt i utfordringene den norske maritime sektor var stilt overfor, ble det utarbeidet mål og tiltak innenfor følgende hovedområder: Globalisering og rammevilkår, Miljøvennlige maritime næringer, Maritim kompetanse, Maritim forskning og innovasjon og Nærskipsfart. I alt 53 tiltak ble konkretisert. I juni 2009 ble en rapport, ”Stø kurs – 2 år etter”[2], lagt frem med oppfølging av strategien; rapporteringen på de 53 tiltakene viste positive resultater for å styrke Norge som maritim nasjon.

I snart fem år har ”Stø kurs” bidratt til stabile rammebetingelser for den maritime næringen. Nå er tiden inne for å evaluere virkningen av strategien og finne veien videre for den norske maritime næringen. Jeg inviterer derfor til synspunkter, vurderinger og innspill. 

Følgende spørsmål kan være veiledende, uten å legge begrensinger for innspill:

 ·        Hvilke virkninger har ”Stø kurs” hatt/hvor hadde vi vært uten ”Stø kurs”?

·         Hvilke endringer har funnet sted i norske maritime næringer i siden 2007?
          Hvilke betydning har dette for fremtidig utformingen av maritim strategi?

·         Hvilke (nye) utfordringer står vi overfor de neste 5-10 årene?

·         Er visjonen og målsettingene fra 2007 fortsatt aktuelle eller er det behov
          for justeringer?

·         Forslag til nye tiltak/initiativer?

Frist for å komme med innspill er 1. mai 2012. 

Jeg ser frem til videre dialog. 

Med hilsen
Trond Giske   

Strategisk Råd for MARUT :
Tor Svensen, DNV
Kjerstin R. Braathen, DNB
Borgny Eidesvik, Eidesvik Offshore
Oddbjørn Eliassen, Rolls-Royce
Rolf Fiskerstrand, Fiskerstrand BLRT
Frederic Hauge, Bellona
Kjell Olav Haugland, Bergen Tankers
Geir Håøy, Kongsberg Maritime
Kjersti Kleven, Kleven Verft
Christine Rødsæther, Advokatfirmaet Vogt og Wiig
Unni Steinsmo, Sintef
Ellen Stensrud, LO
Thomas Wilhelmsen, Wilh. Wilhelmsen
Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold

Næringsorganisasjoner:
NHO
Virke
FNH
CEFOR
Norges Rederiforbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Rederienes Landsforening
Norsk Industri
Kommunenes Sentralforbund
Arbeidstakerorganisasjoner
LO
YS
Norsk sjømannsforbund
Det norske maskinistforbund
Norsk sjøoffisersforbund
Fellesforbundet
Norges Forskningsråd
Innovasjon Norge

Andre organisasjoner:
Bellona
WWF
Maritimt Forum
Norske Maritime Eksportører
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Markom2020
Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge
Opplæringskontoret for Maritime Fag – Nord
Opplæringskontoret for Maritime Fag i Ålesund
Maritimt Kompetansesenter Sørøst-Norge
Oslo Maritime Nettverk
Global Maritime Knowledge Hub
DNV
YoungShip
BI
NHH
NTNU