Evaluering av Teknologirådet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2012

Vår ref.:

Høring - Evaluering av Teknologirådet

Teknologirådet er nylig blitt evaluert. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fikk oppdraget av Nærings- og handelsdepartementet etter en offentlig anbudskonkurranse. Rapporten ble ferdigstilt 1. september 2011. Nærings- og handelsdepartementet sender med dette evalueringen ut på høring.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Teknologirådet ble etablert ved kongelig resolusjon 30. april 1999. Nærings- og handelsdepartementet bevilger midler til Teknologirådet over Forskningsrådets budsjett. Forskningsrådet har et faglig og administrativt tilsynsansvar for rådet.

Departementet ber høringsinstansene formidle kommentarer til evalueringen innen fredag 10. februar 2012. Departementene på høringslisten bes dessuten om å videresende høringen til aktuelle underliggende høringsinstanser som ikke står oppført på listen. Evalueringen av Teknologirådet følger vedlagt.

Med hilsen


Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)              Kjetil K. Jåsund     
ekspedisjonssjef                      avdelingsdirektør
          
Kopi:   Teknologirådet
           NIFU

Stortinget
Norges forskningsråd
Innovasjon Norge
Enova
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Bioteknologinemnda
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
TEKNA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Zero Emission Resource Organisation
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
WWF-Norge
Oslo universitetssykehus
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Høgskolen i Vestfold
CICERO – Senter for klimaforskning
SINTEF – Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning
Institutt for energiteknikk
Forsvarets forskningsinstitutt
Christian Michelsen Research AS
Fridtjof Nansens Institutt
International Peace Research Institute (Prio)
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Mattilsynet
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet
Petroleumstilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Najonalt Folkehelseinstitutt
Norges geotekniske institutt
Norges geologiske undersøkelser
Norsk institutt for luftforurensning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statsbygg
Statkraft AS
Statoil Norge AS
Det Norske Veritas

Til toppen