F-4073 Tillegg nr. 2

Endrede særavtaler i skoleverket - Protokoll av 30. juni 2000 - Bortfall av gamel samlingsstyreavtaler m.m. -Lønnsendringer for lærere og skoleledere

1.1.1 Rundskriv
Tillegg nr. 2 til F-4073

1.1.1.1 Saksnr. 00/5086

1.1.1.2 05.07.2000

1.1.2

Statens utdanningskontorer
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Kommunene
Kommunerevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Folkehøgskoler
Private skoler
Kommunenes sentralforbund
Lærerorganisasjonene

2 Endrede særavtaler i skoleverket – Protokoll av 30. Juni 2000 - Bortfall av gamle samlingsstyreavtaler m.m. – Lønnsendringer for lærere og skoleledere

2.1 1 Endringer i særavtaler – bortfall av samlingsstyreravtaler m.m.

I protokoll av 30. juni 2000, er 5 særavtaler (i tillegg til S æravtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket, jf. tillegg nr. 1 til tillegg nr. 1) vedrørende skoleverket endret. Virkningstidspunkt for de enkelte avtalene fremgår av vedleggene til dette rundskriv.

a) Særavtale om lønn og godtgjøringer med mer i skoleverket (vedlegg 1)

Forenklede bestemmelser om samlingsstyrergodtgjørelse er innarbeidet i Særavtale om lønn og godtgjøringer med mer i skoleverket, nytt pkt. 2.5.5. Samtidig bortfaller følgende avtaler med virkning fra 01.09.00:

 • Samlingsstyreravtale for grunnskolen, protokoll av 30.10.91
 • Samlingsstyreravtale for grunnskolen/Oslo, protokoll av 21.09.91
 • Samlingsstyreravtale for videregående skole, folkehøyskolene og Statens grunnskoler for spesialundervisning, protokoll av 24.11.78
 • Samlingsstyreravtale ved sjøaspirantskolene, protokoll av 15.06.78

I forbindelse med bortfall av ovennevnte avtaler er partene enige om følgende overgangsordninger for eksisterende samlingsstyrerfunksjoner skoleåret 1999/2000:

 • For samlingsstyrere som innehar slik funksjon pr. 01.09.00, konverteres avlønning oppover til nærmeste B-trinn. Kostnadene ved konverteringen belastes pott avsatt til preliminære lokale forhandlinger pr. 01.09.2000.
 • Ved skifte av funksjonsinnehavere for samlinger som eksisterte skoleåret 1999/2000, skal nye funksjonsinnehavere (som et minimum) ha den B-trinnsavlønning som fremgår av protokoll av 30. juni 2000.
 • Partene er også enige om at andre godtgjøringer enn godtgjøring for samlingsstyrerfunksjoner som er:
 • gitt skoleåret 1999/2000 og som videreføres, samt
 • hjemlet i protokoller som bortfaller ved inngåelse av protokollen av 30. juni 2000

skal behandles på tilsvarende måte som samlingsstyrerfunksjonene.

KUF vil komme tilbake til hvordan endringene vedrørende samlingsstyrere m.v. skal gjennomføres.

b) Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen (vedlegg 2)/Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen ( vedlegg 3)

I Særavtalene om ledelse i grunnskolen og i den videregående skolen er det gjort endringer som følge av innføring av avtalefestet ferie i hovedtariffavtalen.

c) Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven ( vedlegg 4)

Særavtale for skoleverket med tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven er ajourført i forhold til de endringer som ble gjort i fellesbestemmelsene ved hovedtariffoppgjøret per 01.05.00 og innføring av avtalefestet ferie.

d) Særavtale om arbeidstid og leseplikt med mer for folkehøyskolen ( vedlegg 5)

Endringene i Særavtale om arbeidstid og leseplikt med mer for folkehøyskolen er i hovedsak de samme som er gjort i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skoleverket (jfr. Tillegg nr.1 til F 4073).

2.2 2. Endringer i læreres og skolelederes lønnsvilkår i perioden 15. juli 2000 – 01. januar 2001 – samlet oversikt

Staten og lærerorganisasjonene ble i forbindelse med innføring av avtalefestet ferie i skoleverket enige om at alle stillinger på lønnsplan 17.150 og 17.165 skal gis ett lønnstrinns opprykk med virkning fra 01.01.01. Nye justerte lønnsrammer for skoleverket (lønnsrammene 26 – 31) vil fremgå av Hovedtariffavtalen som vil foreligge ultimo juli Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). De følger også som vedlegg 6 til dette rundskriv.

Etter hovedtariffoppgjør og justeringsforhandlinger i AAD samt etter særavtaleforhandlinger i KUF om ny arbeidstidsavtale m.m., vil det bli følgende lønnsendringer for lærere og skoleledere i perioden 15.07.00 – 01.01.01:

For undervisningsstillinger på lønnsplan 17.165 vil det skje endringer i 3 omganger:

 1. Lønnsrammene 26 – 31 gjeldende fra 15.07.00 - 31.07.00 (justeringsoppgjøret)
 2. Lønnsrammene 26 – 31 gjeldende fra 01.08.00 - 31.12.00 (ny arbeidstidsavtale m.m.) *
 3. Lønnsrammene 26 – 31 gjeldende fra 01.01.01 (avtalefestet ferie)

* Lønnsramme 26 er ikke omfattet av endringene pr. 01.08.00, jf. Tillegg nr. 1 til F-4073.

Rådgiver/sosiallærer (kode 1402) og seniorlærer (kode 1403) får lønnstillegg som for skoleledere (se nedenfor). Hovedlærer (kode 0967) er også sikret tilsvarende lønnstillegg, enten som følge av endringer på lønnsrammene, eller på annen måte.

For skoleledere lønnet i stillinger på lønnsplan 17.150 gjelder:

 1. Alle skoleledere får 2 lønnstrinns opprykk pr. 15.07.00 (etter justeringsoppgjøret)
 2. Alle skoleledere får 2 lønnstrinns opprykk pr. 01.08.00 (ny arbeidstidsavtale m.m.)
 3. Alle skoleledere får 1 lønnstrinns opprykk pr. 01.01.01 (avtalefestet ferie)

Med hilsen

Ida Børresen e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Tveit Selvik
avdelingsdirektør

6 vedlegg:

Vedlegg 1: Særavtale om lønn og godtgjøringer med mer i skoleverket

Vedlegg 2: Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

Vedlegg 3: Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen

Vedlegg 4: Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Vedlegg 5: Særavtale om arbeidstid og leseplikt med mer for folkehøyskolen

Vedlegg 6: Endringer i læreres og skolelederes lønnsvilkår i perioden 15. juli 2000 – 01. januar 2001 – samlet oversikt