Fakta om spesialisthelsetjenesten

Her finner du oversikt over kostnader, utvikling i årsverk og vekst i ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.

Fakta om spesialisthelsetjenesten

Samlet ressursbruk i spesialisthelsetjenesten, målt som kostnader, utgjorde i 2005 vel 73 mrd. kroner, som er vel 15 mrd. kroner mer enn i 2002. Den samlede reelle veksten i driftskostnadene til helseforetakene i samme periode er anslått til 7 pst, korrigert for nye oppgaver og tekniske endringer.

Det har vært en betydelig vekst i antall årsverk ved sykehusene over flere år, men denne veksten har de siste to årene flatet ut. I 2005 var antall årsverk i spesialisthelsetjenesten nær 93 000, en øking på 1,5 pst. fra 2004. Mens årsverk i alt har økt med 8,5 pst. fra 2002, har psykolog- og legeårsverk økt med henholdsvis 27 og 13 pst.

Veksten i ressursbruk fra 2004 til 2005 er større innen psykisk helsevern enn innen somatisk spesialisthelsetjeneste. Dette gjelder både når ressursinnsatsen beskrives som kostnader og som årsverk. Sterkest vekst i ressursbruk fra 2004 til 2005 var det innen rusbehandlingen, som økte med hele 5,6 pst. Tilsvarende tall for somatikk og psykisk helsevern var henholdsvis 3,1 og 5,2 pst.

Denne utviklingen er i tråd med kravet til regionale helseforetak om sterkere prosentvis vekst innenfor rusbehandling og psykisk helsevern enn innen somatikk.