Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet er en årlig utgivelse som tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. "Norsk petroleumsverksemd 2005" er en samproduksjon mellom Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet, og det blir utgitt på nynorsk og engelsk.

Heftet er delt inn i to hoveddeler. De åtte første kapitlene gir en systembeskrivelse med oversikt over organisering av norsk petroleumsvirksomhet, status for ulike deler av virksomheten og petroleumsvirksomhetens rolle i det norske samfunn.

De resterende kapitlene gir en oversikt over petroleumsressursene samt feltene i drift på norsk kontinentalsokkel med tilhørende informasjon om; produksjon, kostnadsforhold, eierstruktur, lokalisering med mer. Videre finner du her oversikt over feltene som er under utbygging og forventet utbygd i nærmeste fremtid, rørsystemene, landanlegg og annen infrastruktur.

Figurer
Kart

Norsk Oljemuseum har utarbeidet et interaktivt kart hvor publikum kan hente ut informasjon om felt, rørledninger, landanlegg, baser og verft i hele Norge.

Tidligere faktahefter

Faktaheftet i pdf format
Forord
1
Petroleumsverksemda – Noregs største næring
2Den norske ressursforvaltingsmodellen
3Leiteverksemda
4Utbygging og drift
5Opprydding etter at produksjonen er slutt
6Gassforvaltingssystemet
7Petroleumsinntektene til staten
8Miljøomsyn i norsk petroleumsverksemd
9Petroleumsressursane
10Felt i produksjon
11Felt under utbygging
12Utbyggingar i framtida
13Røyrleidningar, landanlegg og anna infrastruktur
14Operatørar og rettshavarar
15Adresseliste for styresmakter, rettshavarar, appendiks og diverse statistikk