Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet er en årlig utgivelse som tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. "Norsk petroleumsverksemd 2005" er en samproduksjon mellom Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet, og det blir utgitt på nynorsk og engelsk.

Heftet er delt inn i to hoveddeler. De åtte første kapitlene gir en systembeskrivelse med oversikt over organisering av norsk petroleumsvirksomhet, status for ulike deler av virksomheten og petroleumsvirksomhetens rolle i det norske samfunn.

De resterende kapitlene gir en oversikt over petroleumsressursene samt feltene i drift på norsk kontinentalsokkel med tilhørende informasjon om; produksjon, kostnadsforhold, eierstruktur, lokalisering med mer. Videre finner du her oversikt over feltene som er under utbygging og forventet utbygd i nærmeste fremtid, rørsystemene, landanlegg og annen infrastruktur.

Figurer
Kart

Norsk Oljemuseum har utarbeidet et interaktivt kart hvor publikum kan hente ut informasjon om felt, rørledninger, landanlegg, baser og verft i hele Norge.

Tidligere faktahefter

Faktaheftet i pdf format
Forord
1
Petroleumsverksemda – Noregs største næring
2Den norske ressursforvaltingsmodellen
3Leiteverksemda
4Utbygging og drift
5Opprydding etter at produksjonen er slutt
6Gassforvaltingssystemet
7Petroleumsinntektene til staten
8Miljøomsyn i norsk petroleumsverksemd
9Petroleumsressursane
10Felt i produksjon
11Felt under utbygging
12Utbyggingar i framtida
13Røyrleidningar, landanlegg og anna infrastruktur
14Operatørar og rettshavarar
15Adresseliste for styresmakter, rettshavarar, appendiks og diverse statistikk