Faktaheftet EV 2002

Energi og vassdragsvirksomhet

Faktaheftet 2002 om energi- og vassdragsvirksomheten

Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte problemstillinger til elektrisitetsforsyningen er denne viet mye plass. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og et eget kapittel om overføring av kraft. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel.

Det er ikke gjort store endringer i forhold til 2001 - utgaven. Nytt i den foreliggende utgaven er en nærmere beskrivelse av Enova SF som 1. januar offisielt overtok ansvaret for statens arbeid knyttet til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Nytt er omtalen av hydrogen som energibærer for fremtiden, og en oversikt over priser på energi til oppvarming. Omtalen av miljøvirkninger knyttet til bruk av energi er noe utvidet i denne utgaven, og et nytt avsnitt om kraftbalansen er kommet til.

Departementet har valgt en ny presentasjonsmessig profil, men det er lagt vekt på at man lett skal kunne kjenne seg igjen fra tidligere utgaver.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de aller fleste områder presenteres tall for 2001.

Arbeidet ble avsluttet 7. mai 2002.Faktheftet i pdf format
Forord og innholdsfortegnelse
1 Innledning og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjonsrettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnett
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt samarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg

Figurene i pdf