Faktaheftet EV 2005

Energi og vassdragsvirksomhet

Fakta 2005 om energi- og vassdragsvirksomheten

Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energi­departementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og egne kapitler om overføring av kraft og kraftmarkedet. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel.

Nytt av året er en presentasjon av den nasjonal innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gassteknologier i Grenland, Gassnova. Gassnova ble etablert 1. januar 2005 og skal delfinansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg gjennom avkastningen fra Gassteknologifondet. Fondet er på ca. 2 mrd. kroner, og det er i 2005 satt av ca. 100 mill. kroner til Gassnovas virksomhet.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de aller fleste
områder presenteres tall for 2004.

Arbeidet ble avsluttet 1. mai 2005.

Fakta 05

Faktheftet i pdf format

Forord og Innhold
1 Innledning og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjonsrettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnett
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt samarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg
Figurene (pdf format)

Tidligere faktahefter