FaktaheftetEV 2001

Energi og vassdragsvirksomhet

Faktaheftet 2001 om energi- og vassdragsvirksomheten

Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Fordi det er knyttet særskilte problemstillinger til elektrisitetsforsyningen er denne viet mye plass. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og et eget kapittel om overføring av kraft. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel.

Det ble i fjorårets utgave gjort relativt omfattende endringer og utvidelser i forhold til tidligere års faktahefter. Nytt i den foreliggende utgaven er en mer inngående beskrivelse av miljøvirkningene av ulike former for elektrisitetsproduksjon og bruk av energi. Det gis også en mer omfattende beskrivelse av omstruktureringene i kraftsektoren.

Departementet har i år valgt å benytte gamle fotografier som illustrasjon til hvert kapittel. Vi takker NVE og Vassdragsmuseet LABRO for at vi har fått benytte deres billedarkiv.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de aller fleste områder presenteres tall for 2000.
Arbeidet ble avsluttet 28 mai 2001

Utbygging av vinkelmast 1920 - Foto NVE arkiv

Faktheftet i pdf format
1 Innhold og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjons-rettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnettet
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt energisamarbeid
10 Vannressursforvaltning og vedlegg