FAU Kringler Slattum Barnehage

1. INNLEDNING
Vi viser til klage datert 23. mars 2011, oversendt ved brev fra Enhetsregisteret 15. april og mottatt i Nærings- og handelsdepartementet 26. april 2011. 

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Vi viser til vurdering og vedtak i punkt 3 og 4.
2. HVA SAKEN GJELDER 
Klagen gjelder vedtak fattet av Enhetsregisteret om å nekte registrering av FAU Kringler-Slattum barnehage. Enhetsregisterets vedtak om å nekte registrering er begrunnet i at ovennevnte FAU ikke oppfyller vilkårene for å være en juridisk person.

Klager er ikke enig i dette. De mener at FAU Kringler-Slattum barnehage må anses som en juridisk person og således har registreringsrett i Enhetsregisteret. FAU´et viser til at det må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret for å få overført bankkontoen til et nytt styre.
3. VURDERING
Etter lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd første punktum skal registerføreren prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med enhetsregisterloven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Ved kontroll av om enheten er en registreringsenhet etter § 4, kan registerføreren også prøve om opplysningene er i samsvar med andre lover og forskrifter, jf. enhetsregister¬loven § 17 første ledd annet punktum. Saken reiser spørsmål om hvorvidt FAU Kringler-Slattum barnehage har krav på å bli registrert i Enhetsregisteret. Spørsmålet må løses på bakgrunn av reglene i enhetsregisterloven og forskrifter gitt i medhold av loven.

For å kunne registreres i Enhetsregisteret må enheten være å anse som en registreringsenhet etter enhetsregisterloven § 4. Bestemmelsen innebærer en registreringsplikt i Enhetsregisteret når enheten registreres i et av de tilknyttede registrene. For enhetstyper som nevnt i enhetsregisterloven § 4 første ledd og som ikke har registreringsplikt, foreligger en rett til registrering i Enhetsregisteret. Dette følger av enhetsregisterloven § 12 annet ledd og forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret (enhetsregisterforskriften) § 8 første ledd.

Enhetsregisterloven § 4 åpner for registrering av ”selskaper, samvirkeforetak, foreninger, stiftelser, verdipapirfond, bo og andre juridiske personer”. Enhetsregisteret har lagt til grunn at spørsmålet blir om FAU Kringler-Slattum barnehage oppfyller vilkårene for å være en juridisk person. Departementet viser til at FAU Kringler-Slattum barnehage i det innsendte skjemaet har krysset av for at den søker registrering som forening/lag/innretning. Vi bemerker at det i all hovedsak vil være de samme momentene som inngår i en vurdering av om FAU Kringler-Slattum barnehage juridisk sett er en forening og dermed en selvstendig juridisk person, eller om FAU Kringler-Slattum barnehage er en juridisk person som ikke oppfyller kravene til de andre organisa¬sjons-formene som nevnes i enhetsregisterloven. Det vil således ikke være avgjørende om man velger forening eller juridisk person som utgangspunkt for vurderingen. Siden FAU Kringler-Slattum barnehage har søkt om registrering som forening, tar departementet dette som utgangspunkt.

I juridisk teori er det lagt til grunn at en forening oppnår stilling som en juridisk person på stiftelsestidspunktet, jf. Geir Woxholts Foreningsrett 3. utgave 2008 på s. 151. Stiftelsen skjer normalt på en konstituerende generalforsamling der vedtekter vedtas, styret blir valgt og ev. andre oppgaver fordeles.  Det fremheves også at det er en forutsetning for at foreninger skal kunne anses som selvstendig rettssubjekt at medlemskapet må gi grunnlag for rettigheter og plikter internt.

For ordens skyld viser vi også til omtalen av begrepet ”juridisk person” i forarbeidene til enhetsregisterloven i Ot.prp. nr. 11 (1993-94) side 55. Der legges det vekt på at en juridisk person er et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som rettslig sett opptrer utad som en enhet og som erverver rettigheter og plikter. Fortolkning av avtale¬grunnlaget for enheten er sentralt for å avgjøre om det kan knyttes rettigheter eller plikter til den juridiske konstruksjonen som sådan.

Det følger av lov 17. juni 2005 nr. 64 § 4 at hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Tilsvarende fremgår av de innsendte vedtektene i denne saken der det fremgår av § 8 at hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte med barn i barnehagen. Foreldrerådet  skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det fremgår videre av vedtektene at foreldrerådet velger to representanter og to vararepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Barnehageloven regulerer ikke nærmere foreldrerådets eventuelle status som juridisk person. Det kan derfor ikke utelukkes at et foreldreråd kan være et eget rettssubjekt. Dette må imidlertid vurderes konkret i den enkelte sak. På generelt grunnlag vil vi bemerke at reguleringen i lovens § 4 ikke er tilstrekkelig til å gi et foreldreråd status som en egen juridisk person uavhengig av barnehagen. Foreldrerådet fremstår som en del av barnehagens organisasjonsstruktur.

Relevante momenter ved vurderingen av om FAU Kringler-Slattum barnehage juridisk sett er en egen forening vil være om den har egne vedtekter med formåls¬angivelse, om den gir medlemmene rettigheter og plikter, og om den har styrende organer som kan for¬plikte FAU Kringler-Slattum barnehage utad.

Det fremgår av registreringsmeldingen at FAU Kringler-Slattum barnehage er stiftet 1. august 2006. Det er ikke sendt med egne vedtekter, men lagt ved vedtekter for kommunale barnehager i Nannestad. Departementet legger dermed til grunn at det er disse som er det relevante avtalegrunnlaget for FAU Kringler-Slattum barnehage.

Departementet legger til grunn at FAU Kringler-Slattum barnehage eksisterer i og med at det foregår en viss aktivitet i regi av FAU´et. Det er blant annet vedlagt kopi av et styremøtereferat med beskrivelse av oppgaver FAU har og skal gjennomføre. Vedtektene er svært knapt utformet, og det er kun formålet som kan leses ut av dem. Samme formål fremgår for øvrig også av loven. Det foreligger ikke utfyllende skriftlige vedtekter for FAU´et, og det mangler dermed holdepunkter for å avgjøre om FAU´et er et selvstendig rettssubjekt. For det første er det ikke opplysninger i vedtektene om hvorvidt foreldrene (medlemmene) gis rettigheter og plikter i FAU. Heller ikke på annen måte er det fremlagt dokumentasjon som viser dette. Om medlemmene har rettigheter og plikter er et sentralt moment ved vurderingen av om man står overfor et eget rettssubjekt. Heller ikke er det opplysninger om at FAUs styre kan forplikte organisasjonen og utøve signeringsrett. FAU Kringler-Slattum barnehage har meldt inn et styre, men ikke meldt inn bestemmelser om signatur på vegne av FAU´et. Når ingen kan forplikte FAU´et utad, kan ikke FAU få rettigheter og plikter. Å få rettigheter og kunne påta seg plikter er et viktig moment for å anses som et selvstendig rettssubjekt.    

Det er ikke gitt bestemmelser om økonomiske forhold i vedtektene, men departementet legger til grunn at FAU har en egen økonomiforvaltning. Denne forvaltningen er nettopp grunnlaget for at FAU ønsker å ha en egen bankkonto. En egen økonomiforvaltning uavhengig av barnehagen er imidlertid ikke tilstrekkelig til at FAU´et kan anses å oppfylle kravene til å være et eget rettssubjekt.

Etter departementets vurdering er vedtektenes manglende regulering av sentrale forhold som rettigheter og plikter for medlemmene, og at styret i FAU ikke kan forplikte enheten utad ved signatur, avgjørende for at FAU Kringler-Slattum barnehage ikke oppfyller kravene til å være en juridisk person og dermed ikke har rett til å bli registrert i Enhetsregisteret.  

Vi kan opplyse om at vi har behandlet en klage fra et foreldrearbeidsutvalg på en ungdomsskole som søkte om registrering i Enhetsregisteret. Også i den saken ble klagen avslått med henvisning til at foreldrearbeidsutvalget ikke oppfylte kravene til å være en egen juridisk person.
 
Med bakgrunn i at FAU Kringler-Slattum barnehage viser til at de ønsker registrering i Enhetsregisteret fordi de skal kunne fortsette å disponere en bankkonto, kan vi opplyse om at bankenes krav om organisasjonsnummer knyttet til kundeforhold (bankkonto) følger av reglene i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) §§6 og 8. Det fremgår der at bankene skal registrere en rekke opplysninger om sine kunder. For fysiske personer registreres fødselsnummer, og ellers skal organisasjonsnummer registreres.

Dersom FAU Kringler-Slattum barnehage ønsker registrering i Enhetsregisteret, må det utformes vedtekter der angivelse av formål, rettigheter og plikter for medlemskap i FAU Kringler-Slattum barnehage og bestemmelser om styrets selvstendige stilling er sentrale momenter. Ved behov kan Brønnøysundregistrene kontaktes for råd om hvilke vilkår som mer konkret må være oppfylt.
4. VEDTAK
I medhold av forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 20, jf. kgl. res. 29. august 2003, og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.