Finansdepartementet gir IMAREX konsesjon

Tillatelse til å drive autorisert markedsplass for fraktderivater

Finansdepartementet har i dag gitt IMAREX (International Maritime Exchange ASA) konsesjon til å drive autorisert markedsplass for fraktderivater. (05.03.2002)

Thommesen Krefting Greve Lund
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4132 FM HD

05.03.2002

Søknad om konsesjon for International Maritime Exchange ASA (IMAREX) m.m.

Det vises til Deres brev 11. oktober 2001, og senere korrespondanse med Kredittilsynet med utfyllende opplysninger i saken. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding ved brev 28. januar 2002 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet International Maritime Exchange ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass, jf. børsloven § 1-3 første ledd. Tillatelsen begrenses til virksomhet som autorisert markedsplass for varederivater med maritime fraktkontrakter som underliggende.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • IMAREX skal holde Kredittilsynet løpende orientert om utviklingen i den ansvarlige kapital. Kredittilsynet skal til enhver tid kunne stille krav til størrelsen på den autoriserte markedsplassens ansvarlige kapital og hva denne kapitalen kan bestå i.
  • IMAREX skal utarbeide et eget budsjett for markedsovervåkningsfunksjonen i løpet av første driftsår.
  • Departementet kan pålegge enkeltaksjonærer med en betydelig eierandel å redusere eierandeler, dersom de opptrer på en måte som vil kunne skade markedsplassens integritet og selvstendighet.
  • Vedtektene § 5 vedrørende antall styremedlemmer i selskapet skal bringes i overensstemmelse med børsloven § 6-8, jf. § 3-2.
  • Departementet kan senere stille vilkår om utarbeidelse og håndhevelse av innsideregler for IMAREX.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

International Maritime Exchange ASA
Kredittilsynet

VEDLEGG