Rapporter og planer

Rapport: Fjerntolking for døve, hørselshemmede og døvblinde – Undersøkelse av skjerm- og videotolking under koronapandemien

OsloMet har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en rapport om fjerntolkning for døve, hørselshemmede og døvblinde under koronapandemien.

Fjerntolkning har blitt stadig mer vanlig de siste årene, og ble særlig aktuelt under pandemien. Etter pandemien har bruken av fjerntolkning gått noe ned, men er fremdeles i bruk og en viktig del av tolketjenestene NAV tilbyr.

Departementet lyste ut oppdraget for å innhente hvilke erfaringer brukerne, tolkene og tolketjenestene hadde med bruk av fjerntolkning under pandemien. Formålet er å dra nytte av erfaringene i videreutviklingen av NAV Tolketjenester.