Forsiden

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2, lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 14, lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 7, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 2a, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 1-2, lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 8-1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 2, lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 1-2, lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 1-2 og § 2-2, lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) § 3, lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 2, lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) § 1-2, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) § 3, lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) § 3 og lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 2, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2015 nr. 676. Fastsatt også av Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2015 hva gjelder § 12 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2015 nr. 1387, 1 feb 2016 nr. 88.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov