Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.
Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Jf. EØS-avtalen Vedlegg XVIII (direktiv 93/104/EØF og direktiv 94/33/EØF).

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.

Arbeidsmiljølovens kapittel V om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v., gjelder ikke.

§ 2 Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 55 B og C skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

§ 3 Arbeidsmiljøet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger.

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sundt og trygt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljølovens kapittel II (Krav til arbeidsmiljøet) og kapittel III (Arbeidsgiverens og arbeidstakernes plikter), med unntak av arbeidsmiljølovens § 16 a, gjelder ikke for arbeid i arbeidstakers private hjem.

Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, jf. § 6, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten.

§ 4 Internkontroll

Arbeidsgivers internkontrollsystem etter arbeidsmiljøloven § 16 a og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal i tillegg omfatte arbeid som utføres i arbeidstakers private hjem.

§ 5 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Verneombud har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

§ 6 Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven §§ 42 og 43 om nattarbeid, §§ 44 og 45 om søn- og helgedagsarbeid, §§ 46 nr. 2 – 10 og 47 om alminnelig arbeidstid og gjennomsnittsberegning og §§ 49 og 50 om vilkår for overtid og lengden av overtid, gjelder ikke. Denne paragrafen gjelder ikke arbeid som omfattes av arbeidsmiljøloven § 41 med unntak av andre og tredje ledd.

Den alminnelige arbeidstid er 40 timer i uken. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en 4-månedersperiode ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken, inklusiv overtid.

For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet ikke overstige grensene for arbeidstidens lengde etter forrige ledd.

Arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller 2400 og 0700 er nattarbeid. Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten skal ikke arbeide med enn 8 timer i døgnet.

For personer under 18 år gjelder under enhver omstendighet bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel IX.

§ 7 Veiledning

Arbeidstilsynet gir veiledning om bestemmelser i forskriften.

Arbeidsmiljøloven kapittel XIII (tilsyn og håndheving) gjelder ikke.

§ 8 Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel XVI.

§ 9 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.