Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2017 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. februar 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

I

I forskrift 20. desember 2017 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) gjøres det følgende endringer:

 

§ 38 bokstav d oppheves.

§ 41 bokstav d oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.