Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 15, § 16, § 17, § 20, § 22, § 24, § 27, § 34, § 36, § 37, § 59 og § 67.

I
I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 gjøres det følgende endringer:

§ 29 a. (ny) skal lyde:


§ 29 a. Påbud om akustiske pingere ved garnfiske i statistikkområde 00 (Vestfjorden)
Ved fiske for omsetning med garn innenfor statistikkområde 00 (Vestfjorden) er det fra og med 1. januar til og med 30. april påbudt med akustiske pingere på redskapet. Påbudet gjelder ikke for fiske etter rognkjeks og kveite.


Akustiske pingere skal festes i flytelinen på garnene. Det skal ikke være større avstand mellom de akustiske pingerne enn 200 meter. Akustiske pingere skal ha et frekvensområde mellom 50 kHz - 140 kHz. Signalstyrken for hele varigheten av signalet skal være større enn 145 dB + 5 dB @ 1m. Signalets lengde skal være større enn 300 millisekunder og ha et intervall mellom signaler på 4 - 12 sekunder.

II
Forskriften trer i kraft 1.januar 2021.
…………………………………………….