Forskrift om endring av laksetildelingsforskriften

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. november 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 4, § 5, § 6, § 7 § 10 og § 33a

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer:

Nytt § 22 annet leddskal lyde:

Akvakultur av matfisk til utvikling skal bidra til å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode.

Nåværende annet til sjette ledd blir tredje til syvende ledd.

§ 23 første ledd skal lyde:

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til og fornyelse av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål etter en faglig vurdering. Varighet av tillatelse til særlige formål fastsettes etter en konkret behovsvurdering. Tillatelse gis midlertidig for inntil 10 år av gangen med unntak av tillatelse til fiskepark som gis for inntil 5 år av gangen og stamfisk- og forskningstillatelse som gis for inntil 15 år av gangen. Utviklingstillatelse gis for inntil 15 år.

§ 23a første ledd skal lyde:

Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6. 

Ny § 23b skal lyde:

§ 23b. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til utvikling

Søker kan få tildelt tillatelse til akvakultur av matfisk til prosjekter som kan bidra til å utvikle teknologi og som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for at ny kunnskap, eksisterende kunnskap fra forskning eller praktisk erfaring kan brukes til å utvikle teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, blant annet ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Utviklingsarbeidet skal skille seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi på akvakulturområdet som er i alminnelig kommersiell bruk og kan ikke bare være en naturlig videreføring av det som er benyttet tidligere.

Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6. Prosjektet må inneha relevant faglig kompetanse for å gjennomføre prosjektet.

 Utviklingsprosjektet skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Kunnskapen skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Ved tildeling av tillatelse skal det fastsettes, etter dialog med søker, hvordan

innehaver av tillatelsen skal rapportere til Fiskeridirektoratet om fremdriften i utviklingsprosjektet. Det skal fastsettes målkriterier for når prosjektet anses gjennomført.

Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Ved vurdering av varighet av tillatelsen, skal tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten tillegges vekt. 

Fiskeridirektoratet kan ut fra behovet som den enkelte søknad reiser innhente råd og vurderinger fra kompetente rådgivere med egnet spesialkompetanse.

Ny § 23c skal lyde:

§ 23c. Konvertering av utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til at en utviklingstillatelse kan konverteres til en ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø. Søknaden kan kun innvilges dersom målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Søknad om konvertering må være Fiskeridirektoratet i hende senest 6 måneder før utviklingstillatelsen går ut. Fiskeridirektoratet kan gi oppreisning for fristoverskridelse.  

Ved tildeling av ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø, skal det betales vederlag til statskassen på kroner 10 millioner. Vederlaget skal justeres i tråd med konsumprisindeksen fra denne forskrifts ikrafttredelse og frem til konverteringstidspunktet. Betaling må skje innen 90 dager (inkludert helligdager) etter endelig forvaltningsvedtak om tilsagn om kommersiell tillatelse. Dersom vederlaget ikke betales innen fristen, faller tilsagnet bort. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi oppreisning for fristoverskridelse.

Den ordinære tillatelsen til akvakultur av matfisk i sjø kan ikke tas i bruk før vederlaget er betalt.

§ 28b sjette og syvende ledd skal lyde:

Ved avgrensning av tillatelse til utvikling, skal det blant annet tas hensyn til hva som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

Ved avgrensning av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål skal det ikke tas hensyn til innehavers behov for økonomisk utbytte som følge av salg av ordinær matfisk. Denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelser til utvikling.

Ny § 28c skal lyde:

§ 28c. Søksmålsfrist

Departementet kan sette som vilkår at mulig søksmål om forvaltningsvedtak om utviklingstillatelse etter denne forskriften er gyldig eller krav om erstatning som følge av vedtaket, skal tas ut innen seks måneder fra det tidspunkt melding om fastsettelse av frist kom frem til vedkommende part. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven §§ 16-12 til 16-14.

§ 34 femte ledd skal lyde:

Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings-, utviklings- og undervisningsformål eller tillatelser til akvakultur av stamfisk. Dispensasjonsadgangen etter fjerde ledd gjelder ikke akvakulturtillatelse til visning, slaktemerd og fiskepark.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 --------------------------------------------------------------------------------------

Forskrift om endring av forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. november 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 26.

I

I forskrift 21. desember nr. 1597 om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet gjøres følgende endring:

 Nytt § 2 tredje ledd skal lyde:

Dersom kostnadene ved å behandle en søknad som nevnt i første ledd, i vesentlig grad overstiger gebyret for søknadsbehandlingen, kan Fiskeridirektoratet fastsette at søker skal betale gebyr som tilsvarer kostnadene ved å behandle søknaden, herunder kostnader ved innhenting av ekstern vurdering. Før det påløper kostnader som vil overstige det ordinære saksbehandlingsgebyret må Fiskeridirektoratet orientere søker om dette og søker må akseptere å betale kostnadene ved å få behandlet søknaden.

II

Forskriften trer i kraft straks.