Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2022

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. juli 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11 og 12.

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2022 (pdf-format)