Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr. 165 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge

I

I midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr. 165 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge gjøres følgende endringer:

Undertittelen oppheves.

Ny § 2 a skal lyde:
     Søknad om fornyelse av tillatelse gitt i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd på bakgrunn av søknad etter forskriften her, avgjøres etter en ny vurdering etter utlendingsloven § 8 annet ledd. Utlendingsforskriften §§ 32 og 33, jf. § 36 gjelder ikke. Ved vurderingen etter utlendingsloven § 8 annet ledd skal botid i Norge være et relevant hensyn som ikke alene skal tillegges avgjørende vekt. Det er et vilkår for tillatelse at søkerens identitet er kjent. Irakisk pass anerkjent av norske myndigheter som reisedokument skal være tilstrekkelig for fastleggelse av identitet, med mindre det er konkrete holdepunkter for at slikt pass bygger på uriktige opplysninger. For varighet og innhold av fornyet tillatelse mv. gjelder bestemmelsene i utlendingsforskriften §§ 38 til 41.
     Første ledd gjelder ikke for fornyelse av tillatelser gitt etter 1. mai 2007.

 

§ 4 tredje ledd skal lyde:
     § 2, § 2 a og § 3 opphører å gjelde 1. januar 2011.

 

II

Endringene trer i kraft 1. mai 2007.