Forskrift om forlenget gyldighet for autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8, § 12 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 8, § 9 og § 32 første ledd. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I nr. 1l (direktiv 2009/128/EF).

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I nr. 1l (direktiv 2009/128/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov