Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften)

Fastsatt av Mattilsynet 6. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13p (forordning (EU) 2021/403, forordning (EU) 2021/619) og innledende del nr. 7 (forordning (EU) 2021/1329, forordning (EU) 2022/37, forordning (EU) 2022/55, forordning (EU) 2022/250 og forordning (EU) 2022/497).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov