Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 5. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd jf. § 19, jf. delegeringsvedtak 5. desember 2005 nr. 1418. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. I del 3.2 nr. 39 (vedtak 2007/598/EF), kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2005/734/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/2225). Endringer: Endret ved forskrifter 15 feb 2006 nr. 152, 17 feb 2006 nr. 174, 31 mai 2006 nr. 556, 3 feb 2007 nr. 119, 16 april 2007 nr. 408, 5 mars 2008 nr. 220, 1 mai 2008 nr. 463, 7 april 2009 nr. 406, 19 nov 2009 nr. 1389, 11 mai 2012 nr. 416, 8 juni 2012 nr. 501, 19 jan 2016 nr. 51. Rettelser: 21.01.2014 (EØS-henvisning).

Se forskriften på lovdata.no