Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. august 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 16, § 23, § 24 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov