Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Ombudet skal føre tilsyn med og medvirke til at bestemmelsene nevnt i diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd overholdes. Videre skal ombudet arbeide for å fremme reell likestilling og likebehandling.

(Fastsatt ved kgl. res. 16.12.2005. Fastsatt med hjemmel i lov 10.juni 2005 nr.40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda §§ 8 og 16. Fremmet av Barne- og familiedepartementet.)

Del I Likestillings- og diskrimineringsombudet

§ 1 Mandat for Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ombudet skal føre tilsyn med og medvirke til at bestemmelsene nevnt i diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd overholdes. Videre skal ombudet arbeide for å fremme reell likestilling og likebehandling jf. diskrimineringsombudsloven § 3 første ledd.

Ombudet skal se de ulike diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng, utvikle tverrfaglig kompetanse og evne til å håndtere multippel diskriminering og diskriminering i skjæringspunktet mellom kjønn og andre diskrimineringsgrunnlag.

Pådriver- og kompetansefunksjonen innebærer følgende oppgaver:

a. Pådriverfunksjon

Ombudet skal være en pådriver for likestilling og mot diskriminering, og følge utviklingen i samfunnet med sikte på å avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling.

b. Holdnings- og adferdspåvirkning

Ombudet skal bidra til bevisstgjøring om likestilling og likebehandling og være en pådriver for endring i holdninger og atferd. Ombudet skal drive opplysningsvirksomhet om status og utfordringer rettet mot allmennheten.

c. Støtte og veiledning

Ombudet skal gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering, både i offentlig, privat og frivillig sektor.

d. Veiledningstjeneste om etnisk mangfold i arbeidslivet

Ombudet skal gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor. Tjenesten skal være gratis og tilpasses den enkelte arbeidsgiver. I tillegg skal ombudet bidra til å spre gode eksempler og bidra til kunnskap om metoder for å fremme etnisk mangfold i arbeidslivet.

e. Kompetansefunksjon

Ombudet skal ha oversikt over og formidle kunnskap og bidra til å utvikle kompetanse og dokumentasjon om likestilling og likebehandling, samt overvåke art og omfang av diskriminering.

f. Forumsfunksjon

Ombudet skal være et møtested og informasjonssentrum for et bredt publikum og tilrettelegge for samarbeid mellom aktører som arbeider mot diskriminering og for likestilling.

§ 2 Veiledningsplikt

I tillegg til den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11, skal ombudet på en hensiktsmessig måte gi veiledning ved enkelthenvendelser som angår annen diskriminering enn den som omfattes av diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd.

§ 3 Henvendelse til ombudet

Henvendelse til ombudet kan skje både skriftlig og muntlig.

Dersom det etter forholdene er grunn til det, kan ombudet be om at vedkommende gir skriftlig uttrykk for at han eller hun vil klage. Ellers skal muntlig klage skrives ned av ombudet.

§ 4 Avvisning og henleggelse. Grunngiving mv.

Ombudet skal grunngi avvisning og henleggelse av en sak. Avvises en sak fordi den faller inn under kompetansen til et annet organ, skal ombudet vise klageren til rett organ. Ombudet kan med klagerens samtykke oversende saken dit.

Ombudet skal orientere klageren om mulighetene for å bringe en avvist eller henlagt sak inn for Nemnda.

§ 5 Ombudets uttalelse

Ombudet kan i sin uttalelse gi utrykk for hva som må til for at forholdet skal være i samsvar med loven og kan fastsette en frist for opphør av det lovstridige forholdet.

§ 6 Underretning om ombudets vedtak i hastesaker

Ombudets vedtak etter diskrimineringsombudsloven § 4, skal meddeles partene i saken.

Ombudet kan bestemme at avgjørelsen skal forkynnes etter reglene i domstolloven kapittel 9 så langt disse passer.

Samtidig med vedtaket skal ombudet gi en orientering om at vedtaket kan påklages til nemnda og opplyse om fristen for dette.

Ombudet skal videre gi en orientering om hvilke strafferettslige følger det kan medføre om vedtaket ikke etterleves jfr. diskrimineringsombudsloven § 13.

§ 7 Ombudets oppfølgning av nemndas vedtak

Ombudet skal:

  1. legge fram forslag for nemnda om i hvilke tilfelle nemnda bør begjære påtale av det offentlig,
  2. bistå politi og påtalemyndighet i en eventuell straffesak, og
  3. informere nemnda om nye forhold eller erfaringer som kan få betydning for nemndas arbeid.

Del II Likestillings- og diskrimineringsnemnda

§ 8 Oppnevning av nemndas medlemmer og varamedlemmer mv.

Kongen oppnevner medlemmer, herunder leder og nestleder, og varamedlemmer til nemnda etter reglene i diskrimineringsombudsloven § 5.

Nemnda inndeles i to avdelinger. Hver avdeling sammensettes med kompetanse til å behandle saker på hele nemndas virkefelt. Når denne forskrift i de følgende bestemmelser bruker betegnelsen nemnda menes nemnda i avdeling om ikke annet er sagt.

Varamedlemmene trer inn på omgang og er ikke knyttet til avdeling.

Departementet fastsetter godtgjørelsen til medlemmene av nemnda.

§ 9 Nemndas sekretariat

Departementet ansetter sekretariatets medarbeidere.

Sekretariatet skal tilrettelegge for nemndas møter og forberede de saker nemnda skal behandle, underrette berørte om nemndas vedtak og uttalelser og, når det er grunn til det, se til at nemndas vedtak blir fulgt og følge med på om frist for oppfyllelse av pålegg om retting eller stansing overholdes, samt utføre andre oppgaver det blir pålagt av nemnda og nemndas leder.

Sekretariatet skal inndrive tvangsmulkt pålagt med hjemmel i diskrimineringsombudsloven

§ 8.

§ 10 Delegasjon

Nemnda kan vedta at nemndas leder utenom møtene skal kunne avgjøre nærmere angitte prosessuelle spørsmål. Myndighet etter diskrimineringsombudsloven §§ 6, 7 og 8 kan ikke delegeres.

§ 11 Saksforberedelse

Nemndleder er ansvarlig for fordelingen av saker mellom nemndas avdelinger.

Nemndas sekretariat utarbeider et skriftlig sammendrag av saken som forelegges for ombudet og sakens parter til uttalelse.

Sekretariatet skal under saksforberedelsen anmode om de opplysninger eller uttalelser fra ombudet og sakens parter som anses nødvendig for å få saken klarlagt.

Dersom en sak som nemnda får til behandling direkte eller indirekte berører en tariffavtale eller bestemmelser i en tariffavtale, skal tariffavtalens parter skriftlig varsles og gis anledning til å uttale seg i saken.

Nemnda kan også gi andre anledning til å uttale seg i en sak, dersom de må anses å ha særlig interesse i sakens utfall eller de antas å kunne bidra til sakens opplysning.

Det kan settes frist for uttalelse.

Nemnda kan for øvrig gjennomføre de undersøkelser den finner påkrevd for å sikre en tilstrekkelig forberedelse av saken, herunder kan nemnda eller representanter for nemnda foreta befaringer og nemnda kan anvende sakkyndig hjelp.

§ 12 Beramming av møter og møteinnkalling

Nemndleder er ansvarlig for å beramme nemndas møter så ofte som det finnes nødvendig. Dersom minst to medlemmer krever det, berammes møte innen rimelig tid til behandling av bestemt angitte saker.

Nemndleder kan beslutte å sette møter der det er gunstig av hensyn til de saker som skal behandles.

Partene skal orienteres om at de har anledning til å være tilstede i nemndas møte. Nemnda kan innkalle partene dersom den mener dette er nødvendig for sakens opplysning.

Nemnda kan innkalle vitner eller sakkyndige dersom den finner det nødvendig for sakens opplysning.

Innkalling til møte skal som hovedregel sendes medlemmene og andre som skal eller kan være tilstede i møtet senest tre uker på forhånd. Dagsorden og sakspapirer til sakene som skal behandles på møtet skal som hovedregel sendes nemndmedlemmene senest en uke før møtet.

Kan et medlem i nemnda ikke være tilstede i møtet, skal medlemmet si fra om dette så snart som mulig. Sekretariatet innkaller et varamedlem.

§ 13 Vedtaksførhet

Nemnda kan treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene, herunder minst ett av de faste medlemmene, deltar i forhandlingene om vedtaket.

§ 14 Ugildhet

Dersom et medlem mener at han eller hun er ugild i en sak, skal vedkommende orientere sekretariatet om dette så snart som mulig. Sekretariatet innkaller et varamedlem.

I spørsmålet om et medlem er ugild, gjelder reglene i domstolloven §§ 106-108. For øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel II.

§ 15 Møte i nemnda. Muntlig forhandling

Nemndas behandling av saker skal som hovedregel skje med muntlig forhandling.

Sakens parter har rett til å delta i forhandlingene.

Nemndas møter ledes av nemndleder, eller av nestleder om nemndleder ikke er til stede. Er verken nemndleder eller nestleder til stede, velges møteleder blant de møtende medlemmer.

Nemndas sekretariat kan i møtet gi en muntlig saksfremstilling, dersom nemnda ønsker det.

Partene og ombudet skal deretter ha anledning til å fremlegge sitt syn på saken. Partene kan møte med fullmektig.

Nemnda kan avhøre partene og vitner. For parter, vitner og sakkyndige som avgir forklaring for nemnda, gjelder tvistemålslovens regler så langt de passer.

§ 16 Behandling av saker uten muntlig forhandling

Anser nemnda de dokumenter som er lagt fram under saksforberedelsen tilstrekkelige til å fatte vedtak i en sak, kan saken behandles uten muntlig forhandling, såfremt ikke partene motsetter seg dette. Avgjørelse om dette treffes under saksforberedelsen av nemndlederen med forbehold om nemndas godkjenning.

§ 17 Vedtak og uttalelser

Når forhandlingen er avsluttet, tar nemnda saken opp til rådslagning og avstemning. Rådslagning og avstemning kan utsettes til et senere møte.

Nemnda kan utsette rådslagning og avstemning dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst. I så fall skal nemnda oppgi hvilke ytterligere opplysninger som ansees påkrevd eller hvilke nye personer som ønskes innkalt for å gi forklaring.

Vedtak anses fattet når alle medlemmer som deltok i rådslagning og avstemning har undertegnet vedtaket.

§ 18 Tvangsmulkt

Nemnda foretar i det enkelte tilfellet en konkret vurdering av om tvangsmulkt skal ilegges. Dersom nemnda treffer vedtak om tvangsmulkt, skal det settes en ny frist for å etterkomme pålegget.

Tvangsmulkt fastsettes som løpende dagmulkt. Den forfaller til betaling i daglige terminer fra og med første virkedag etter at fristen i pålegget er ute.

Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes ut fra en konkret vurdering av det tilfellet som foreligger til avgjørelse.

§ 19 Møteoffentlighet

Forhandlingene i nemnda er offentlige, dersom ikke bestemmelser om taushetsplikt er til hinder for det.

Nemndlederen kan, med forbehold om nemndas godkjenning, foreløpig avgjøre at forhandlingene i en sak skal foregå for lukkede dører.

Når en sak tas opp til rådslagning og vedtak, skal forhandlingene i nemnda foregå i lukket møte.

§ 20 Stemmeplikt. Avstemninger

Nemndas medlemmer har plikt til å ta standpunkt til de saker som skal avgjøres.

Nemndas vedtak fattes ved alminnelig flertall. Står stemmetallet likt, er lederens stemme utslagsgivende.

§ 21 Vedtakets innhold. Grunngiving

Nemndas vedtak skal inneholde:

  1. Opplysning om tid og sted for forhandlingene.
  2. Hvem som var til stede i forhandlingene.
  3. Dersom parter, sakkyndige, ombudet eller andre har vært til stede og deltatt i forhandlingene eller avgitt forklaring eller uttalelse, skal også nye anførsler og nye faktiske opplysninger tas inn i vedtaket.
  4. Beskrivelse av saken, avgjørelsesgrunnene, vedtaket og hvilke bestemmelser vedtaket bygger på.

Det skal opplyses om vedtaket er enstemmig. Ved dissens skal det fremgå hvilke av nemndas medlemmer som er uenige i vedtaket og deres begrunnelse.

Tilsvarende gjelder for nemndas uttalelser etter diskrimineringsombudsloven § 10 annet ledd.

Vedtak og uttalelser skal underskrives av nemndmedlemmer som deltok i forhandlingene.

§ 22 Underretning om nemndas vedtak

Nemndas vedtak og uttalelser skal meddeles dem de retter seg mot samt ombudet.

Nemnda kan bestemme at vedtak skal forkynnes etter reglene i domstolloven kapittel 9 så langt disse passer.

Samtidig med meddelelsen skal det gis en orientering om hvilke rettslige følger det kan få om vedtaket ikke etterleves. Dersom det er satt en frist for gjennomføring av et pålegg etter diskrimineringsombudsloven § 7, skal det opplyses om at ved manglende gjennomføring av pålegget kan nemnda treffe vedtak om tvangsmulkt. Det skal også opplyses om at et slik vedtak om tvangsmulkt vil være tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d.

Det skal videre opplyses at nemndas vedtak ikke kan overprøves av Kongen eller departementet, og om at vedtaket kan prøves fullt ut av domstolene. Det skal videre framgå at søksmål om overprøving av nemndas vedtak må reise innen tre måneder etter at underretningen er vedtatt, jf. diskrimineringsombudsloven § 12.

Den krenkede part skal også opplyses om at erstatning eller oppreisning for brudd på lovene nevnt i diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd forutsetter at det reises sivilt søksmål for domstolene.

 

Del III Om forholdet til forvaltningsloven og ikrafttredelse

§ 23 Forholdet til forvaltningsloven

Dersom ikke annet er bestemt i diskrimineringsombudsloven eller i denne forskrift, gjelder forvaltningsloven for ombudets og nemndas virksomhet.

§ 24 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006