Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)§ 20, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt å fiske uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (internasjonalt havområde) med norske fartøy i 2014.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.