Forskrifter

Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 16. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 36, 37, 42, 47 og 59, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99.

 

KAPITTEL 1 FISKEFORBUD OG KVOTER

 

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder I og II) i 2015.

 

§ 2 Totalkvote og åpningsdato
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fra og med 19. januar fiske inntil 71 980 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard, og med de begrensninger som til en hver tid følger av § 16.

Av kvantumet nevnt i første ledd avsettes 492 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

Fartøy som ønsker å lete eller fiske etter lodde øst for 32°Ø må ha avtalt dette med Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste. Overvåkningstjenesten kan sette nærmere vilkår for leting eller fiske etter lodde øst for 32°Ø, samt bestemme at fartøy må ha kontrollør om bord.

 

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy
Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 51 471 tonn lodde.

 

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy
Fartøy i trålgruppen med loddetråltillatelse, jf konsesjonsforskriften § 2-22, kan fiske og lande inntil 8 579 tonn lodde.

 

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen
Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) kan fiske og lande inntil 11 438 tonn lodde.

 

KAPITTEL 2 FISKET I RINGNOTGRUPPEN

 

§ 6 Maksimalkvote
Fartøy med ringnottillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

1.500 hl

+40 % av konsesjonskapasiteten fra

0 - 4.000 hl

 

+30 % av konsesjonskapasiteten fra

4.000 - 6.000 hl

 

+20 % av konsesjonskapasiteten fra

6.000 - 10.000 hl

 

+10 % av konsesjonskapasiteten over

10.000 hl

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilogram)

 

KAPITTEL 3 FISKET I TRÅLGRUPPEN

 

§ 7 Maksimalkvote
Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

50 tonn

+50 % av bruttotonnasje fra

0 - 99 tonn

 

+40 % av bruttotonnasje fra

100 - 199 tonn

 

+30 % av bruttotonnasje fra

200 - 299 tonn

 

+20 % av bruttotonnasje fra

300 - 399 tonn

 

+10 % av bruttotonnasje fra

400 - 600 tonn

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

Ved beregning av basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

KAPITTEL 4 FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN

 

§ 8 Maksimalkvoter
Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles like maksimalkvoter uavhengig av fartøystørrelse. Fiskeridirektoratet fastsetter maksimalkvoten og kan endre denne.

 Maksimalkvoten er satt til 300 tonn.

 

KAPITTEL 5 FELLESBESTEMMELSER

 

§ 9 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

 

§ 10 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy.  Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

 Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

 

§ 11 Påmelding og loddtrekning
Trålfartøy og fartøy i kystfartøygruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag senest i løpet av 12. januar 2015. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn det en hensiktsmessig avvikling av fisket gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning.

Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

 

§ 12 Bruk av føringsfartøy
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter lodde. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

§ 13 Utseilingsfrist
Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Fartøy som ikke overholder fristen mister adgangen til å delta.

Melding om utseiling skal sendes Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 14 Omregningsfaktorer
Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten.

Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy.

 

§ 15 Inspektør om bord
Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket.

 

§ 16 Stenging av områder

Ved fare for neddreping, dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk per 100 tonn lodde eller innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 46 13. og 14. ledd kan Fiskeridirektoratets regionkontor stenge områder i fisket etter lodde i Barentshavet, herunder sette forbud mot å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

Det er ikke tillatt å fiske innenfor fjordlinjer slik som angitt i utøvelsesforskriften kapitel Va.

 

§ 17 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping
Er lodde forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 18 Meldeplikt ved sprenging av not
Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

 

§ 19 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

KAPITTEL 6 OVERTREDELSESGEBYR, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

§ 20 Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsegebyr ved brudd på havressursloven.

 

§ 21 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 22 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.