Forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2018

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 20. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fisket og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande uer nord for 62° N i 2018. Forbudet gjelder ikke fartøy som kan fiske og lande uer i henhold til forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 100 tonn til dekning av bifangst og 13 tonn til forsknings- og forvaltningskvote.

§ 3 Gruppekvote

Fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 19 401 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann.

§ 4 Maksimalkvote

Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en maksimalkvote på 600 tonn uavhengig av fartøystørrelse og uavhengig av om fartøyet har en eller flere tråltillatelser. Denne kvoten må også dekke bifangst av uer i andre fiskerier.

§ 5 Fredningstid

Det er forbudt å fiske uer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

§ 6 Områder for bunntrål i tiden før 1. mars

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
2. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
3. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
4. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
5. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
6. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
7. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
8. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
9. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
10. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
11. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

§ 7 Områder for bunntrål i tiden fra og med 10. mai

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 10. mai bare tillatt innenfor følgende område:
I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
2. N 73°30,00` Ø 024°00,00`
3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
4. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
6. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
7. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
8. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
9. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
10. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
11. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
12. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
13. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske

§ 8 Områder for flytetrål

Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

Område A
I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.
Område B
I fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 9 Bifangst

Ved fiske med stormasket trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med stormasket trål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.


§ 10 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 11 Overføring av fangst

Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

§ 12 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 13 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr.1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 14 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64, 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 15 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.