Forskrift om transport med ferje

Forskrift om transport med ferje

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26.03.2003 med hjemmel i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy av 26.03.2003 nr. X § 31, jf. lov 21.06.2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) §§ 3, 33 og 35

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for transport med ferje i riksvegsamband, og når slik ferje anløper ferjeleie utenfor riksvegnettet. Forskriften gjelder også på ferje i fylkesvegsamband og kommunale samband når vedtak om dette er truffet av kompetent myndighet.

§ 2 Vognførers ansvar

Fører av motorvogn som er eller skal om bord på ferje plikter å følge ferjemannskapets anvisninger og skilting ved ferjeleiet og ombord i ferjen. Videre pålegges vognføreren å meddele til ferjens mannskap eventuelle feil eller mangler ved kjøretøyet eller egenskaper ved lasten, som kan representere en sikkerhetsrisiko om bord.

§ 3 Fortrinnsrett

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn.

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på uoppsettelig tjenestereise.

Regionvegkontoret kan for enkelttransporter gi fortrinnsrett til andre i særlige unntakstilfelle.

Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, bestemmer ferjefører eller den denne bemyndiger hvem som er mest berettiget. Livsviktige transporter skal alltid gå foran.

§ 4 Ombord- og i landkjøring

Ombord- og i landkjøring skal bare skje på signal. Normalt kan passasjerene sitte i bilene.

Når det er fastsatt ved oppslag på land og/eller om bord at passasjerene ikke kan sitte i kjøretøyene under ombord- og i landkjøring, skal ferjefører eller den denne bemyndiger nekte ombordkjøring hvis påbudet ikke etterkommes.

Det er ikke tillatt å stå eller gå mellom kjøretøy når ferjen legger til kai.

Busser og vogntog på over 10 meter, lastebiler med tillatt totalvekt over 12 000 kg og kjøretøy med en høyde over 2,5 meter kan gis adgang til å kjøre om bord først når disse samtidig kjører sist i land.

§ 5 Overfart

Fra kjøretøyet er parkert ombord til ferjen har lagt til kai er det sjåførens ansvar å sørge for at motoren er avslått og at parkeringsbremsene og laveste gir er koplet inn. Hvis ikke annet er fastsatt ved oppslag ombord kan personer oppholde seg i kjøretøy under overfarten.

Det er forbudt å røyke på dekk og i bilene, samt å bruke ild, fylle bensin, olje eller annen brennbar væske.

§ 6 Rusmidler

Ferjefører eller den denne bemyndiger, kan nekte å medta reisende som er synlig beruset.

§ 7 Reisebevis/billett

Rett til befordring fås ved å ha gyldig reisebevis. Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig reisebevis. Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og skal forevises ved kontroll.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig reisebevis, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkommende distanse. Summen av takst og tilleggstakst skal likevel være minst 200 kr for personer og 400 kr for kjøretøy.

Oppgjør kan skje ved belastning av verdikort eller ved ekstra klipp i sonekort. Antallet klipp bestemmes etter følgende beregning: Samlet beløp å betale dividert med betalt nettopris pr klipp, avrundet oppover til nærmeste hele klipp.

§ 8 Annet regelverk

For transport av farlig gods og sikkerhet ombord for øvrig gjelder Sjøfartsdirektoratets forskrifter.

For takster, tilleggstakster og moderasjoner m.v. vises til Riksregulativet for ferjetakster.

§ 9 Ikrafttreden m.m.

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.

Samtidig oppheves Samferdselsdepartementets forskrift om befordringsvedtekt for transport med ferjer i riksvegsamband av 16. desember 1987 nr. 961.

Særskilt fortrinnsrett som er gitt i medhold av nevnte forskrift gjelder for den tid som er fastsatt.

Forskriften skal slås opp på godt synlig sted ombord i ferjen og ved ferjeleiet.