Forskrift om utveksling av opplysninger mellom Arbeids- og velferdsetaten og pensjonsinnretninger, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner

Forskriften gjelder for utveksling av opplysninger mellom Arbeids- og velferdsetaten og pensjonsinnretninger, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner.

Forskriften gjelder for utveksling av opplysninger mellom Arbeids- og velferdsetaten og pensjonsinnretninger, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner. 

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. mars 2009 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 21-4 b sjuende ledd

 

§ 1. Virkeområde

 

Forskriften gjelder for utveksling av opplysninger mellom Arbeids- og velferdsetaten og pensjonsinnretninger, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner (heretter kalt finansinstitusjoner) som nevnt i folketrygdloven § 21-4 b.

 

 

§ 2. Når kan opplysninger utveksles etter folketrygdlovens § 21-4 b

 

a) Utlevering av opplysninger fra finansinstitusjoner til Arbeids- og velferdsetaten:

Finansinstitusjoner kan av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt informere Arbeids- og velferdsetaten om forhold som har medført eller kan medføre urettmessig utbetaling av trygdeytelser, jf. sparebankloven § 21 første ledd, forretningsbankloven § 18 første ledd, og forsikringsloven § 1-6 tredje ledd.

b) Utlevering av opplysninger fra Arbeids- og velferdsetaten til finansinstitusjoner:

Når en person ved forsett eller uaktsomhet har fått eller har søkt å oppnå utbetalinger fra Arbeids- og velferdsetaten som vedkommende ikke hadde krav på, kan etaten av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt informere en finansinstitusjon om forhold som har medført eller kan medføre urettmessige utbetalinger fra denne institusjonen til denne personen, jf. folketrygdloven § 21-4 b andre ledd.  

 

§ 3. Hvilke opplysninger som kan utleveres

Informasjon som nevnt i § 2 skal omfatte navn, adresse og personnummer på den person opplysningen gjelder. Det kan videre informeres om at vedkommende har gitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger om sivilstand, bosted, økonomiske forhold, helsemessige forhold eller andre forhold.

Innhentede opplysninger skal ikke utleveres, men det kan opplyses om årsaken til at opplysningene er mangelfulle eller feilaktige i den utstrekning det er nødvendig for å forhindre eller avdekke urettmessige utbetalinger eller forsøk på dette.

 

 

§ 4. Hvilke organer som vurderer om opplysninger kan gis

Vurderingen av om opplysninger skal oversendes fra finansinstitusjoner til Arbeids- og velferdsetaten, skal foretas av særskilt utpekt enhet eller person, som også skal vurdere tiltak på grunnlag av opplysninger som kommer inn fra Arbeids- og velferdsetaten. Det skal utarbeides liste over de utpekte enheter eller personer. Listen oversendes de regionale kontrollenhetene i Arbeids- og velferdsetaten, jf. andre ledd.

I Arbeids- og velferdsetaten er det de regionale kontrollenhetene som skal vurdere om opplysninger skal oversendes til den finansinstitusjon det gjelder og som skal motta og vurdere opplysninger som kommer inn fra finansinstitusjoner.

Dersom andre enheter eller personer i en finansinstitusjon eller innen Arbeids- og velferdsetaten kjenner til forhold som den andre parten bør informeres om, skal de enheter eller personer som er nevnt i første og andre ledd gjøres oppmerksom på dette.

 

 

§ 5. Hvordan opplysningene skal gis

Opplysninger etter § 2 skal gis på fastsatt skjema og sendes med vanlig post. Opplysningene skal sendes fra, og adresseres til, de enheter eller personer som er nevnt i § 4. Feilsendt informasjon skal umiddelbart videresendes til riktig enhet eller person.

 

Arbeids- og velferdsetaten ved organ som nevnt i § 4 andre ledd står ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av skjemaet.

 

 

§ 6. Taushetsplikt 

 

Opplysningene meddelt etter § 2 er undergitt taushetsplikt hos mottaker i samme utstrekning som i det organ som har gitt opplysningene, og kan bare brukes så langt det er nødvendig for at mottaker av opplysningene skal kunne kreve tilbake eller hindre urettmessige utbetalinger.

 

§ 7. Krav til oppbevaring og sletting av opplysninger mv.

Mottaker av opplysningene skal sørge for at de oppbevares, sikres mot uautorisert tilgang og slettes etter reglene i personopplysningsloven.

 

§ 8. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

Tilhørende lov