Forskrift om valg til kommunestyrer i 2023 i kommuner som skal deles

Fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 5. oktober 2022 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17, jf. delegeringsvedtak 30. august 2019 nr. 1096.

Se forskriften på lovdata.no