Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. januar 2002.

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. januar 2002 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6 § 8 og § 19.

Merknader til forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og hendelser

§ 1. Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for den som driver jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. innenfor norsk område.

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a) Jernbaneulykke: Ulykke i forbindelse med jernbanevirksomhet, såfremt noen avgår ved døden eller at det skjer betydelig skade på person, på jernbanemateriell, kjørevei, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø.

b) Alvorlig jernbanehendelse: En hendelse der det har vært alvorlig fare for jernbaneulykke.

c) Jernbanehendelse: En hendelse der det har vært fare for jernbanesikkerheten, men som ikke faller inn under bokstav a eller b.

§ 3. Myndighetene

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane er undersøkelsesmyndighet etter forskriften her.

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet etter forskriften her.

§ 4. Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal straks sørge for varsling av jernbaneulykke til undersøkelsesmyndigheten og nærmeste politimyndighet.

Alvorlig jernbanehendelse skal straks varsles til undersøkelsesmyndigheten.

Varsel om jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skal skje muntlig og skal så langt råd er, inneholde opplysninger som fremgår av vedlegg 1 til forskriften her.

Varsling må ikke utsettes selv om ikke alle opplysninger er tilgjengelige.

§ 5. Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering kan skje elektronisk. Standardskjema inntatt i vedlegg 2 til forskriften her skal benyttes dersom ikke annet er godkjent etter § 8.

§ 6. Rapportering av jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager på samme måte som nevnt i § 5.

§ 7. Nærmere om varslings-/rapporteringsplikten

Dersom jernbanevirksomheten er i tvil om det aktuelle forholdet er å anse som en jernbaneulykke, alvorlig hendelse eller jernbanehendelse, skal det varsles og/eller rapporteres i henhold til den paragraf i forskriften som anses å være mest dekkende.

Ansvaret for varsling og rapportering påligger alle involverte jernbanevirksomheter.

Undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten har rett til å omklassifisere enhver mottatt rapport og kan til enhver tid forlange utdypende opplysninger om et innrapportert forhold.

§ 8. Implementering i styringssystemet

Den som har tillatelse til å drive jernbanevirksomhet etter jernbaneloven skal innarbeide innholdet i denne forskrift i sitt styringssystem. Det kan foretas tilpasninger i standard rapporteringsskjema til den enkelte virksomhet. Slike tilpasninger skal være godkjent av departementet eller den departementet bemyndiger.

§ 9. Unntak

Departementet, undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten kan, når særlige grunner tilsier det, gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 10. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2002.


Vedlegg 1. Muntlig varsling om jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse - veiledning

Muntlig varsling straks etter en jernbaneulykke/alvorlig jernbanehendelse til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) på telefon:

............ (fylles ut av virksomheten)

Det varsles selv om alle opplysninger ikke er tilgjengelige.

.

Kommentarer:

Hendelsesomfang:

[ ] Ulykke
[ ] Alvorlig hendelse

.

Ulykkes-/hendelsessted:

F.eks. stasjonsnavn (ev. mellom stasjoner), kommune, banestrekning, kilometer

Dato og klokkeslett:

Tidspunkt for ulykken/hendelsen

Beskrivelse av ulykken/hendelsen:

Type hendelse, hva har skjedd eller hva kan skje/kunne skjedd
(Avsporing, brann, sammenstøt, av-/påstigningsuhell, osv.)

Type aktivitet:

F.eks. persontransport, godstransport, arbeidstog/tomtog, skifting etc.

Involvert(e) jernbanevirksomhet(er) og togidentifikasjon:

Navn på de jernbanevirksomheter som er direkte involvert i ulykken/hendelsen, samt tognummer på involvert(e) tog.

Beskrivelse av omgivelser:

Eksempelvis tunnel, skjæring, ulendt terreng, tettbygd strøk, adkomst etc.

Personskader:

Skader på passasjerer/tredjeperson og ansatte, ev. potensiale for det samme.

Situasjonsbeskrivelse:

Skadeomfang på materiell og infrastruktur.

Kontaktperson(er)
1. Togleder:
2. På skadested:

Kan være eksempelvis togleder, fagleder e.l. Angi navn og telefonnummer på begge kontaktpersonene.

Navn på involvert personell:

Varslet av:

Navn på virksomheten, enheten og personen som varsler inn.

Vedlegg 2. Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til hhv. Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Hendelse rapporteres til SJT innen 8 dager.

Det rapporteres selv om alle opplysningene ikke er tilgjengelige.

1. Bakgrunnsdata

Veiledning

1.1. Hendelsesomfang:

[ ] Ulykke (HSLB og SJT)
[ ] Alvorlig hendelse (HSLB og SJT)
[ ] Jernbanehendelse (SJT)

I parentesen er satt inn hvem det skal rapporteres til.

1.2. Rapportert av:

.

Navn på virksomheten og enheten som varsler inn.

1.3. Kontaktperson i virksomheten:

.

Navn og telefonnummer på person som er ansvarlig for videre oppfølging.

1.4. Referansenummer internt:

.

F.eks. synerginummer.

2. Tid og sted:

Veiledning

2.1. Dato og klokkeslett:

Tidspunkt for ulykken.

2.2. Togidentifikasjon:

Tognummer på direkte involvert tog.

2.3. Ulykkes-/hendelsessted:

Stasjonsnavn e.l.

2.4. Banestrekning:

Kilometer dersom tilgjengelig.

2.5. Kommune og fylke:

3. Ulykken/hendelsen:

Veiledning

3.1. Beskrivelse av ulykken/hendelsen:

.

3.2.Ulykkes-/hendelsestype:

[ ] avsporing

.

[ ] sammenstøt m/...............

Må angis (tog, bil, pers. etc.)

.

[ ] brann/eksplosjon
[ ] av-/påstigning
[ ] ulykke/hendelse i tog
[ ] utslipp av gasser/væsker
[ ] annet
...............

Må beskrives nærmere

3.3. Type aktivitet:

F.eks. persontransport, godstransport, arbeidstog/tomtog, skifting etc.

3.4. Skader som følge av ulykken:

Passasjerer:
Tredjeperson:
Ansatte:
Miljø:
Materiell:

Antall omkomne og skadde (alvorlig/lett) for hver kategori, samt kostnader på miljø og materiell.

3.5. Tapspotensiale for hendelsen (ev. ulykken dersom potensialet var større enn konsekvensene i dette tilfellet):

Passasjerer:
Tredjeperson:
Ansatte:
Miljø:
Materiell:

Potensielt antall omkomne og skadde (alvorlig/lett) for hver kategori, samt kostnader på miljø og materiell.

4. Kjørevei og omgivelser:

Veiledning

4.1. Beskrivelse av omgivelser:

Eksempelvis tunnel, skjæring, ulendt terreng, tettbygd strøk, vær, føre, sikt etc.

4.2. Banens beskaffenhet før ulykken/hendelsen:

Standard og tilstand.

4.3. Status for automatisk hastighetskontroll og automatisk togstopp:

For eksempel ATC/ATP.

4.4. Forhold knyttet til sporet relevant for ulykken/hendelsen:

For eksempel over- og underbygning.

4.5. Forhold knyttet til signal/sikringsanlegg relevant for ulykken/hendelsen:

.

4.6. Andre forhold som vurderes som relevant:

For eksempel strømforsyning, kommunikasjon e.l.

4.7. Skader påført kjøreveien og omgivelser:

Skader som konsekvens av ulykken/hendelsen.

5. Involvert rullende materiell (egen virksomhet - må fylles ut for hver tog-ID):

Veiledning

5.1. Materielltype:

.

5.2. Individnummer/vognopptak:

.

5.3. Byggeår:

.

5.4. Eier av rullende materiell:

Ev. hvem materiellet er registrert hos.
Må angis per vogn.

5.5. Status på automatisk hastighetskontroll og automatisk togstopp:

.

5.6. Materiellfeil relevant for ulykken/hendelsen:

Dvs. tekniske feil på materiell som kan være årsaksfaktorer.

5.7. Andre materiellmessige forhold som vurderes som relevant:

.

5.8. Skader påført involvert materiell:

Skader som konsekvens av ulykken.

6. Trafikkstyring:

Veiledning

6.1. Driftsform ved skadestedet:

.

6.2. Spesielle forhold vedrørende driftsformen som vurderes relevant for ulykken/hendelsen:

.

6.3. Operasjonelle forhold ved trafikkstyringen som er relevant for ulykken/hendelsen:

F.eks. på togledersentral, hos togekspeditør e.l.

7. Operasjonelle forhold i toget/togene:

Veiledning

7.1. Operasjonelle forhold i toget som er relevant for ulykken/hendelsen:

F.eks. hastighet, bemanning, andre oppgaver, forsinkelser osv.

8. Undersøkelse foretatt av virksomheten:

Veiledning

Sikring av bevis:

Er det tatt ut logg, Teloc, ferdskriver osv.

9. Personell involvert i ulykken/hendelsen (sendes kun HSLB):

Veiledning

Navn:

Tjenestekategori:

Telefonnummer:

Ev. skade

Lokfører, konduktør, billettør, togekspeditør, togleder, etc.
Skriv inn de som tilhører egen organisasjon.

10. Informasjon om eventuelle temporære og permanente tiltak som er iverksatt

Veiledning

10.1. Tiltak

Varighet

Effekt

Skriv inn de tiltak som er besluttet gjennomført

Sted, dato og navn/funksjon på innsender

VEDLEGG