Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13c (forordning (EU) 2020/686 som endret ved forordning (EU) 2021/880) og nr. 13d (forordning (EU) 2020/999).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov