Forskrift til lov om innskuddspensjon m.m.

Resultat: Forskrift 22.12.2000 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4563 FM GRo

27.10.2000

Stortinget har vektlagt at lov om innskuddspensjon skal tre i kraft 1. januar 2001, jf. bl.a. Innst.O. nr. 50 (1999-2000). Departementet tar sikte på at loven skal tre i kraft fra dette tidspunktet. Dette innebærer at det er begrenset tid til å utarbeide forskrifter til loven. På denne bakgrunn sender Finansdepartementet ut forskriftsutkast til lov om innskuddspensjon, basert på behandlingen i Odelstinget 19. oktober 2000. Dersom senere behandling medfører endringer som vil kunne ha betydning i denne sammenheng, vil departementet komme tilbake til dette.

Det vises til vedlagte forskriftsutkast og tilhørende høringsnotat. Omtale og utkast er på flere punkter basert på et utkast utarbeidet av Kredittilsynet. Finansdepartementet har utarbeidet omtale og utkast vedrørende de resterende områder. Det er i utgangspunktet lagt vekt på å foreslå forskriftsbestemmelser som det er behov for ved lovens ikrafttredelse. I lys av erfaringene med loven vil en vurdere å fastsette forskrifter også på andre områder.

I forskriftsutkastet er det lagt opp til å samle forskriftsbestemmelser i en forskrift til lov om innskuddspensjon. Dette har sammenheng med at de foreslåtte forskriftsbestemmelser samlet ikke er særlig omfattende. Det er lagt opp til redaksjonell utforming som muliggjør eventuelle senere utvidelser og endringer, ved inndeling av forskriften i kapitler.

På bakgrunn av finanskomiteens innstilling, Innst.O. nr. 2 (2000–2001) foreslår departementet at det i forskrift til lov om innskuddspensjon, med hjemmel i loven § 4–2 (1), tas inn en bestemmelse om medlemsskapsregler hvis foretaket har parallelle ordninger.

I denne sammenheng er det også behov for å foreta en justering av § 3–3 (1) i lov om foretakspensjon. Departementet tar sikte på innen kort tid å fremme slikt lovforslag til Stortinget i proposisjonen om engangsbetalt (innskuddssikret) pensjon. Siden lov om foretakspensjon skal tre i kraft 1. januar 2001, sendes nå også forslag til forskriftsbestemmelser til lov om foretakspensjon § 3–3 (1) på høring, betinget av Stortingets behandling av proposisjonen.

I tilknytning til ikrafttredelsen av lov om innskuddspensjon vil det være behov for endringer i enkelte eksisterende forskrifter. Finansdepartementet vil om kort tid sende forslag til slike forskriftsendringer på høring.

Departementet ber om at eventuelle merknader til forskriftsutkastet foreligger innen 7. desember 2000. Høringsmerknader som overskrider en maskinskrevet side bes i tillegg vedlagt på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG