Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter februar 2021

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. juni 2021 med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 og § 11.

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner

§ 1-1. Tilskuddsperioder, sammenligningsperioder og søknadsfrister

(1) Tilskuddsperioder etter denne forskrift er

 1. 1. mars til 30. april 2021
 2. 1. mai til 30. juni 2021                                                                       

(2) Sammenligningsperioder etter denne forskrift, jf. § 2-3, er

 1. 1. mars til 30. april 2019
 2. 1. mai til 30. juni 2019

 

(3) Søknader om tilskudd skal for den enkelte tilskuddsperiode, jf. første ledd, sendes inn innenfor følgende tidsrom:

 1. 9. juni til 15. oktober 2021
 2. 15. juli til 15. oktober 2021

 

§ 1-2. Registrering

(1) Foretak med registreringsplikt etter foretaksregisterloven § 2-1 må, for å kunne søke om tilskudd for en tilskuddsperiode, være registrert i Foretaksregisteret senest 1. mars 2020.

 

(2) Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må, for å kunne søke tilskudd, være registrert i Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

 

(3) For foretak som er stiftet i forbindelse med omdanning etter skatteloven § 11-20, gjelder kravet i første og annet ledd det opprinnelige foretaket. Det nystiftede foretaket må i tillegg oppfylle vilkårene om registrering i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet § 5.

 

§ 1-3. Foretak som ikke er omfattet

(1) Følgende foretak er ikke omfattet av den midlertidige tilskuddsordningen:

 1. Foretak som er finansskattepliktige etter folketrygdloven § 23-2 a
 2. Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5
 3. Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
 4. Flyselskap med norsk driftstillatelse

 

(2) Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. mars 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene. Dette gjelder likevel ikke:

 1. hvis overtaker i fisjonen kun overtok en fisjonsfordring eller andre finansielle eiendeler fra overdrager.
 2. hvis både overdrager og overtaker i fisjonen inngår i en samlet konsernsøknad om tilskudd etter § 3-4 fjerde ledd.
 3. hvis eiersammensetningen er identisk i overdrager før fisjonen og på søknadstidspunktet og i overtaker på søknadstidspunktet. Overdrager og overtaker i fisjon kan i disse tilfellene søke om tilskudd samlet som om de var ett foretak, eventuelt sammen med andre konsernselskap, og skal i så fall følge reglene for samlet konsernsøknad, jf. § 3-4.

§ 1-4. Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål

Foretak som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32, er ikke omfattet av ordningen. Institusjon eller organisasjon som nevnt i skatteloven § 2-32 og som driver økonomisk virksomhet, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd, omfattes likevel av ordningen for den del av virksomheten som er skattepliktig.

 

§ 1-5. Definisjon av små, mellomstore og store foretak

(1) Med små foretak menes foretak der siste godkjente årsregnskap viser at

 1. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret utgjør færre enn 50 årsverk, og samtidig
 2. salgsinntekter ikke overstiger 10 millioner euro eller
 3. balansesum ikke overstiger 10 millioner euro.

 

(2) Med mellomstore foretak menes foretak som ikke er små foretak og siste godkjente årsregnskap viser at

 1. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret utgjør færre enn 250 årsverk, og samtidig
 2. salgsinntekter ikke overstiger 50 millioner euro eller
 3. balansesum ikke overstiger 43 millioner euro.

 

(3) Med store foretak menes foretak som ikke er små eller mellomstore foretak.

 

(4) Ved beregningen etter første og annet ledd, skal antall ansatte, salgsinntekter og balansesum fra siste godkjente årsregnskap til andre foretak regnes med på den måten som er angitt i SMB-definisjonen i vedlegg 1 til forordning (EU) nr. 651/2014, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1.

 

(5) Ved beregning av beløpsgrensene i første og annet ledd skal den gjennomsnittlige valutakursen i 2020 som er beregnet av Den europeiske sentralbanken, legges til grunn, det vil si 10,7228 kroner per euro.

 

§ 1-6. Definisjon av konsern

(1) I denne forskriften utgjør et morselskap sammen med ett eller flere datterselskap et konsern. Situasjonen på første dag i tilskuddsperioden legges til grunn.

(2) Et foretak er morselskap når det eier så mange aksjer eller andeler i et annet foretak at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i det andre foretaket. Det andre foretaket anses som datterselskap. Et foretak der et datterselskap alene eller sammen med morselskapet og/eller ett eller flere andre datterselskap eier så mange aksjer eller andeler at de til sammen representerer mer enn 50 prosent av stemmene i foretaket, anses også som datterselskap.

(3) Dersom en personlig eier alene eller sammen med en eller flere nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskap eller morselskap, skal disse selskapene og deres datterselskap også anses som et konsern ved søknad om tilskudd.

(4) Med nærstående i tredje ledd menes foretak den personlige eieren eier så mange aksjer eller andeler i at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene, eller dette foretakets datterselskap. Med nærstående menes også den personlige eierens foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre.

Kapittel 2. Vilkår for tilskudd og kompensasjon for tapt varelager

§ 2-1. Vilkår om at foretaket har ansatte

(1) Foretaket anses å ha ansatte dersom det på tildelingstidspunktet er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) og minst én ansatt har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020.

 

(2) Ansvarlig selskap som ikke oppfyller kravet til ansatte i første ledd, omfattes likevel dersom minst en personlig deltaker har inntekt fra selskapet som sin hovedinntektskilde, jf. fjerde ledd.

 

(3) Enkeltpersonforetak som ikke oppfyller kravet til ansatte i første ledd, omfattes likevel dersom innehaver har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde, jf. fjerde ledd.

 

(4) Inntekt fra foretaket anses som hovedinntektskilde når denne inntekten utgjorde minst 50 prosent av deltakers eller innehavers personinntekt enten i 2019 eller i januar og februar 2020.

 

§ 2-2. Omsetningsbegrepet

(1) Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. For virksomhet som skattlegges i Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b, omfattes inntekt fra salg av varer og tjenester som er skattepliktig til Norge.

 

(2) Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter forskrift 17. april 2020 nr. 820, forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 eller denne forskrift, eller gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner samlet i perioden det søkes om tilskudd for. Tilskudd som gis etter lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering eller etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen, anses ikke som omsetning. Kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 anses ikke som omsetning. Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, anses heller ikke som omsetning.

 

(3) Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning. Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie.

 

§ 2-3. Omsetningsfall

(1) Med stort omsetningsfall menes fall i omsetningen på 30 prosent eller mer i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden. Omsetningsfallet skal hovedsakelig skyldes koronapandemien. Ved beregningen av omsetningsfallet, oppjusterer tilskuddsmyndigheten innmeldt omsetning i sammenligningsperioden med endring i konsumprisindeksen fra måneden før sammenligningsperioden til måneden før tilskuddsperioden.

 

(2) Foretak som er registrert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som ikke hadde omsetning i den relevante sammenligningsperioden, jf. 1-1 annet ledd.

 

(3) Foretak som har vært del av en fusjon i sammenligningsperioden eller senere, kan for sammenligningsperioden medregne omsetningen fra overdragende selskap.

 

(4) Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

 

(5) Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. januar til 29. februar 2020, og som ikke omfattes av unntakene i § 1-3 annet ledd bokstav a–c, skal bruke omsetningen etter fisjon i denne perioden som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

 

§ 2-4. Lovlig aktivitet

Foretak skal ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

 

§ 2-5. Utelukkelse av foretak under konkursbehandling eller avvikling og av foretak som har vært i vanskeligheter

(1) Et foretak kan ikke få tildelt eller utbetalt støtte etter §§ 3-1 og 3-6 dersom foretaket er under konkursbehandling, jf. konkursloven kapittel VIII, eller foretaket er under avvikling, enten frivillig eller ved tvang.

 

(2) Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

 

(3) Støtte etter §§ 3-1 og 3-6 gis ikke til foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien. Foretaket var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien etter denne paragrafen hvis

 1. foretaket er et mellomstort eller stort foretak og årsregnskapet for siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet egenkapital utgjør mindre enn halvparten av selskapskapital og overkurs.
 2. foretaket er et stort foretak og årsregnskapet for begge de to siste regnskapsårene med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er større enn 1.

 

§ 2-6. Ytterligere vilkår

(1) Foretak som søker tilskudd, må oppfylle følgende vilkår:

 1. Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt.
 2. Skattemelding for formues- og inntektsskatt og dersom foretaket er regnskapspliktig,

årsregnskap for 2019 må være levert av foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere. Skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3 med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden, må være levert. Skattemelding levert etter skjønnsfastsetting kan godtas når nytt skatteoppgjør bygger på skattemeldingen.

 1. Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister.
 2. Person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene, jf. konkursloven kapittel XVIII.

 

(2) Med person med ledende roller knyttet til foretaket menes daglig leder, styreleder, styremedlem, innehaver av enkeltpersonforetak, deltakere i ansvarlige selskap, hovedaksjonær eller den som kontrollerer selskapet indirekte selv eller gjennom nærstående som definert i aksjeloven § 1-5 første ledd, eller med annen særskilt tilknytning til virksomheten.

 

(3) Det gis ikke tilskudd til søker som i tilknytning til tidligere søknader etter forskrift 17. april 2020 nr. 820, forskrift av 21. desember 2020 nr. 3085, forskrift av 1. mai 2021 nr. 1367 eller denne forskrift, ikke har levert etterspurt dokumentasjon etter anmodning fra tilskuddsmyndighetene.

 

Kapittel 3. Tilskuddets størrelse og kompensasjon for tapt varelager

§ 3-1. Beregning av tilskudd

(1) Tilskudd beregnes ved at foretakets faste, uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden multipliseres med omsetningsfallet i prosent. Dette beløpet multipliseres med en justeringsfaktor. Produktet utgjør beregnet tilskudd.

 

(2) Justeringsfaktor er

 1. 0,85 for tilskuddsperioden mars–april 2021, jf. § 1-1 bokstav a
 2. 0,85 for tilskuddsperioden mai–juni 2021, jf. § 1-1 bokstav b

 

(3) Tilskudd gis kun til foretak eller konsern som har et beregnet underskudd i tilskuddsperioden etter § 3‑9. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden

 1. multiplisert med 0,9 for små foretak
 2. multiplisert med 0,7 for mellomstore og store foretak

 

(4) Tilskuddet begrenses av tidligere underskudd, og kan ikke overstige: X*(Y+ORFS), der

 1. X er det prosentvise omsetningsfallet beregnet etter § 2-3,
 2. Y er summen av faste, uunngåelige kostnader, jf. § 3-2,
 3. ORFS er ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020, der resultatet multipliseres med antall måneder i tilskuddsperioden og divideres med antall måneder som regnskapsåret omfatter.

 

Dersom foretaket kan dokumentere at ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, kan dette erstatte ORFS.

 

(5) Dersom tilskuddsmottaker får tildelt andre offentlige tilskudd og inntektssikring i forbindelse med koronapandemien av betydning for beregning av tilskuddet etter denne forskrift, jf. § 2-2 annet ledd, men dette først blir klart etter tildeling etter denne forskrift, og støtte etter denne forskrift ikke er hensyntatt under andre ordninger, skal tilskuddet korrigeres dersom det er nødvendig for å unngå overkompensasjon. Tilskuddsmyndigheten skal varsles uten opphold, jf. § 5-6, og overskytende beløp skal betales tilbake, jf. § 5-3 fjerde ledd.

 

§ 3-2. Faste, uunngåelige kostnader

(1) Ved beregning av tilskudd skal faste, uunngåelige kostnader knyttet til foretakets virksomhet i tilskuddsperioden tas med. For virksomhet som skattlegges i Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b, tas kostnader knyttet til den skattepliktige virksomheten i Norge med.

 

(2) Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven:

-    post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler

-    post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil

-    post 6340 Lys og varme

-    post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer

-    post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

-    post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap

-    post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

-    post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler

-    post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget.

-    post 7500 Forsikringspremie.

 

Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. tas ikke med.

 

(3) Som fast, uunngåelig kostnad regnes også påløpte rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, fratrukket renteinntekter på egne utlån, innskudd og obligasjoner. I tillegg kan rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner medregnes for den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån. Der netto rentekostnad blir negativ, regnes den som null. Valutatap- og gevinst skal ikke inngå i rentekostnader og -inntekter ved beregning av netto rentekostnad. For tilskuddsperioden kan bare rentekostnad opptil 1,5 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i tilskuddsperioden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

 

(4) Kostnader som følge av avtale, som er økt utover normal prisjustering etter 1. september 2020, regnes ikke som faste og uunngåelige. Kostnader som følge av avtale, som er inngått etter 1. september 2020, regnes bare som faste og uunngåelige dersom avtalen erstatter annen avtale som er nødvendig for å opprettholde effektiv drift og kostnadene etter ny avtale ikke er høyere enn de var etter avtalen som er erstattet, og avtalen som erstattes var inngått før 1. september 2020. Unntatt fra vilkåret i første punktum er kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon. Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. september 2020.

 

(5) Kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv., regnes ikke som faste og uunngåelige.

 

(6) Faste, uunngåelige kostnader etter denne paragrafen skal tilordnes jevnt over perioden de påløper. Faste, uunngåelige kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over den perioden som kostnaden gir virksomheten en fordel.

 

(7) Ved leasing og leie settes faste uunngåelige kostnader til leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder. Dette gjelder uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres på i virksomhetens regnskap og hvordan kostnaden skal periodiseres etter den regnskapsstandard virksomheten benytter.

 

(8) Den del av fast, uunngåelig kostnad som etter foretakets regnskapsstandard skal balanseføres, medregnes likevel ikke.

 

(9) Den del av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi betalingskrav knyttet til kostnaden ettergis eller reduseres, regnes ikke som fast uunngåelig kostnad.

 

(10) Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

 

(11) Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, kan ikke inngå som fast, uunngåelig kostnad.

 

(12) Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

 

(13) Kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll kan regnes som faste, uunngåelige kostnader.

 

(14) Foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap kan regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift. Medlemskontingent til landsdelsselskap eller destinasjonsselskap omfattes av fjerde ledd. Omsetningsbasert avgift til landsdelsselskap eller destinasjonsselskap er unntatt bestemmelsen i femte ledd.

 

§ 3-3. Øvre grenser for tilskudd

(1) Beregnet tilskuddsbeløp opp til 40 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 40 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløpet over 40 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5.

 

(2) Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder etter denne forskrift kan ikke overstige 100 millioner kroner.

 

§ 3-4 Særlige regler for konsern

(1) Konsern skal utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket.

 

(2) Ansvarlig foretak, jf. første ledd, må utarbeide en oversikt over hvilke foretak som inngår i konsernet per første dato i tilskuddsperioden. Søker konsernet samlet, jf. fjerde ledd, skal konsernoversikten også angi hvordan tilskuddet fordeles innad i konsernet.

(3) Et konsern kan la foretakene i konsernet søke enkeltvis. Alle foretak må i søknaden opplyse om de inngår i et konsern, og om ansvarlig foretak i konsernet. Adgangen til enkeltvis søknad gjelder ikke etter § 1-3 annet ledd bokstav c.

(4) Et konsern kan søke om tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak. Omsetning og kostnader skal ta utgangspunkt i konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet.
Foretaket som søker på vegne av konsernet, må innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i konsernet. Samtykke kan gis av personer som er berettiget til å søke, jf. § 4-4.

 

(5) Konsernets valg av søknadsform, dvs. enkeltsøknader etter tredje ledd eller samlet konsernsøknad etter fjerde ledd, vil være bindende for alle tilskuddsperioder.

(6) Vilkårene i § 2-4, § 2-5 første og annet ledd og § 2-6 må være oppfylt for foretakene i den norske delen av konsernet. Vilkårene i § 2-5 tredje ledd må være oppfylt både for foretaket som søker og samlet for konsernet som helhet.

 

(7) For konsern anvendes beløpsgrenser og avkortning etter § 3-3 også på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet. 

 

§ 3-5. Tilskudd

Beregnet tilskudd, jf. § 3-1, justert i samsvar med øvrige paragrafer i dette kapittelet, utgjør foretakets tilskudd.

 

§ 3-6 Kompensasjon for tapt varelager

(1) For tilskuddsperioden mars–april 2021, jf. § 1-1 bokstav a, kan kostnader til tapt varelager dekkes dersom

 1. virksomheten av smittevernhensyn er pålagt full skjenkestopp eller stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
 2. varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter og
 3. varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt og
 4. varene utgår på dato, eller forringes slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt skjenkestopp eller er pålagt stengt, opphører.

 

(2) Tapt varelager dekkes til anskaffelseskostnad, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgifts-oppgjøret, regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnad reduseres med ev. erstatning for tapt varelager som virksomheten har fått utbetalt under forsikringsordning eller gjennom andre kilder.

 

(3) Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og sannsynliggjøre tapet. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. Det skal utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag.

 

(4) Dersom kompensasjon utbetales før ev. forsikringssum, jf. andre ledd, skal tilsynsmyndigheten varsles uten opphold, jf. § 5-6, og virksomheten skal betale tilbake tilsvarende del av kompensasjonen, jf. § 5-3 fjerde ledd.

 

(5) Kompensasjon for tapt varelager kommer i tillegg til tilskudd etter § 3-5 og inngår ikke i begrensningen av tilskudd etter § 3-3.

 

§ 3-7 Minimumsbeløp for utbetaling

Utgjør summen av beregnet tilskudd etter § 3-5 og kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 mindre enn 5000 kroner, utbetales ikke beløpet.

 

§ 3-8 Begrensning i utbetaling

Tilskudd etter § 3-5 og kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.

 

§ 3-9. Underskudd i tilskuddsperioden

(1) Med beregnet underskudd etter § 3-1 tredje ledd, menes kostnader som angitt i annet og tredje ledd i tilskuddsperioden fratrukket omsetningen etter § 2-2 i tilskuddsperioden og økonomisk kompensasjon som angitt i fjerde ledd. Hvis dette blir et negativt beløp, settes beregnet underskudd til null.

 

(2) Følgende kostnader inngår i beregnet underskudd i tilskuddsperioden:

 1. Lønn og andre personalkostnader
 2. Varekostnad
 3. Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 4. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler​
 5. Annen driftskostnad
 6. Netto rentekostnader etter § 3-2 tredje ledd, men slik at negativ netto rentekostnad også skal regnes med

 

(3) Kostnader som nevnt i annet ledd, skal reduseres med offentlig tilskudd, erstatnings­utbetaling fra forsikring og annen dekning for disse kostnadene. Kostnadene etter annet ledd bokstav b skal likevel ikke reduseres med kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6. Tilskuddsmyndigheten trekker kompensasjon for tapt varelager fra beregnet underskudd ved fastsetting av tilskuddet.

 

(4) Økonomisk kompensasjon etter første ledd omfatter kompensasjon til dekning av inntektsbortfall, inkludert andre offentlige tilskudd og erstatningsutbetaling fra forsikring.Tilskudd etter denne forskrift regnes ikke med. Økonomisk kompensasjon som inngår i omsetningen etter § 2-2, regnes ikke med.

 

(5) For å være en kostnad i tilskuddsperioden etter annet ledd, må kostnaden kunne henføres til tilskuddsperioden ved å anvende regnskapsprinsippene i foretakets årsregnskap for siste regnskapsår som om hver tilskuddsperiode var et regnskapsår. Hvis foretaket ikke er regnskapspliktig, anvendes skattemessige periodiseringsprinsipper. 

 

(6) Konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden etter § 3-1 tredje ledd, utgjør summen av beregnet underskudd i tilskuddsperioden i foretakene som inngår i konsernet etter § 1-6. Hvis konsernet søker samlet etter § 3-4 fjerde ledd som om konsernet var ett foretak, benyttes konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden.

 

(7) Dersom tilskuddsmottaker mottar andre offentlige tilskudd, erstatningsutbetaling fra forsikring eller annen kompensasjon som nevnt i tredje og fjerde ledd, men dette først blir klart etter tildeling etter denne forskrift, skal tilskuddet korrigeres dersom det er nødvendig for å unngå overkompensasjon. Tilskuddsmyndigheten skal varsles uten opphold, jf. § 5-6 og overskytende beløp skal betales tilbake, jf. § 5-3 fjerde ledd.

 

Kapittel 4. Forvaltning og krav til søknad

§ 4-1. Offentliggjøring av opplysninger

(1) Tilskuddsmyndigheten skal gjøre opplysninger om tilskudd og kompensasjon for tapt varelager tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn. Dette gjelder blant annet opplysninger om saksnummer, tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer, fylke, kommune, næringskode, tildelingsdato, samlede uunngåelige faste kostnader for perioden, faktisk omsetning for perioden, omsetning for sammenligningsperioden, utbetalt beløp og justeringsfaktor. Opplysning om navn og organisasjonsnummer til den som har bekreftet søknaden, jf. § 4-5 første ledd, kan også offentliggjøres.

 

(2) Tilskuddsmyndigheten kan velge å gjøre unntak fra innsyn i opplysninger om den enkelte søknad utover de opplysningene som blir gjort tilgjengelig på internett for alminnelig ettersyn.

 

§ 4-2. Innhenting av opplysninger fra offentlige myndigheter og private rettssubjekter

(1) Det skal uten hinder av taushetsplikt gis opplysninger til tilskuddsmyndigheten som er nødvendig for fastsetting av tilskudd etter denne forskriften og kontrollen av dette, fra følgende offentlige myndigheter:

 1. folkeregistermyndigheten om opplysninger av betydning for tilskuddsmyndighetens arbeid med tilskuddsordningen
 2. deltakende myndigheter i a-krimsentrene, herunder opplysninger om tips
 3. Registerenheten i Brønnøysund
 4. tollmyndighetene, om opplysninger av betydning for tilskuddsmyndighetens arbeid med tilskuddsordningen
 5. Skatteetaten, herunder opplysninger som skattemyndighetene har eller mottar, og opplysninger som Skatteetaten som tilskuddsmyndighet etter lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, har eller mottar.
 6. Arbeidstilsynet, herunder opplysninger om brudd på permitteringsregler
 7. Mattilsynet, herunder opplysninger om aktører med risiko for misbruk av tilskuddsordningen
 8. Nav, herunder opplysninger fra Aa-registeret for informasjon knyttet til permitteringer, og opplysninger om aktører med risiko for misbruk av tilskuddsordningen
 9. Finanstilsynet, herunder opplysninger om autoriserte regnskapsførere og revisorer med merknader knyttet til bevillingen mv.
 10. andre offentlige myndigheter som gir tilskudd til foretak som følge av koronapandemien
 11. andre offentlige myndigheter dersom opplysningene har betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen.

 

(2) Det skal uten hinder av taushetsplikt gis opplysninger som har betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen fra følgende private rettssubjekter til tilskuddsmyndigheten:

 1. banker og finansforetak, herunder opplysninger om kreditorer, transaksjoner, konti, aktører med risiko for misbruk av tilskuddsordningen og andre opplysninger av betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen
 2. forsikringsselskaper og pensjonsforetak, herunder opplysninger om driftsavbruddsforsikring
 3. gjeldsregistre med konsesjon, herunder oppdatert gjeldsinformasjon
 4. inkassovirksomheter, herunder inkassoopplysninger
 5. kredittvurderingsbyråer, herunder opplysninger om betalingsanmerkninger og inkassosaker
 6. tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste, herunder informasjon om elektronisk kommunikasjonsadresse.

 

(3) Opplysningene skal leveres i den formen og innen den fristen tilskuddsmyndigheten bestemmer.

 

§ 4-3. Søknad om tilskudd

(1) Søknad om tilskudd skal leveres elektronisk i den formen tilskuddsmyndigheten bestemmer. Søknadsfrister er angitt i § 1-1 tredje ledd.

 

(2) Søker skal blant annet gi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

 1. omsetningstall for aktuell periode, jf. § 2-2 og § 2-3,
 2. om det er mottatt andre offentlige tilskudd og inntektssikring i forbindelse med koronapandemien bortsett fra tilskudd etter denne forskrift, tilskudd etter forskrift 17. april 2020 nr. 820 (Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall) og forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 (Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder til og med februar 2021),
 3. perioden det søkes for,
 4. faste, uunngåelige kostnader som nevnt i § 3-2,
 5. søkers bankkontonummer slik det fremgår i bankenes felles Konto- og adresseringsregister,
 6. om søker er skattepliktig til Norge.

 

(3) Søker skal erklære at vedkommende har gjort seg kjent med regelverket og at foretaket faller inn under ordningen, herunder at omsetningsfallet hovedsakelig skyldes koronapandemien. Søker skal bekrefte at opplysningene er riktige, herunder at andre offentlige tilskudd og inntektssikring er tatt med i beregningen av omsetning, og at de kan dokumenteres, og at en er kjent med plikten til å varsle tilskuddsmyndighet dersom det i ettertid oppdages feil. Søker skal også bekrefte at vedkommende er kjent med at det kan bli ilagt straff eller overtredelsesgebyr dersom det er gitt uriktig eller ufullstendig opplysning, eller det unnlates å gi pliktig opplysning.

 

§ 4-4. Hvem som kan søke

Personer i virksomheten registrert med nøkkelrolle i Enhetsregisteret kan signere og sende inn søknad. Med nøkkelrolle menes en av følgende roller:

 1. norsk representant eller kontaktperson for utenlandsk enhet
 2. styrets leder
 3. komplementar
 4. innehaver
 5. deltaker med fullt ansvar
 6. deltaker med delt ansvar
 7. daglig leder eller administrerende direktør
 8. bestyrende reder

 

§ 4-5. Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører, kostnadsdekning

(1) Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. Bekreftelsen skal gis elektronisk i den formen tilskuddsmyndigheten bestemmer før søknad sendes inn. Samme revisor eller autorisert regnskapsfører må bekrefte innhold i søknadene i en tilskuddsperiode for alle foretakene i konsernet, jf. § 1-6.

 

(2) Tilskuddsmyndigheten fastsetter og offentliggjør krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene.

 

(3) Kostnaden for bekreftelse etter første ledd refunderes med 80 prosent, men maksimum med 10 000 kroner per tilskuddsperiode, for de som får vedtak om tildeling av tilskudd, jf. § 3-7.

 

§ 4-6. Krav til dokumentasjon av opplysninger i søknaden

(1) Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert. Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter.

 

(2) For tapt varelager skal det foreligge dokumentasjon som nevnt i § 3-6 tredje ledd.

 

(3) Det skal foreligge en egen oppstilling over foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden som nevnt i § 3-1 tredje ledd, jf. § 3-9, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må spesifisere kostnadene per post som nevnt i § 3-9 annet ledd og vise hvordan kostnadene er periodisert.

 

(4) For konsern skal det foreligge en oppstilling over foretakene i konsernet som nevnt i § 3-4 annet ledd.

 

(5) Hvis foretaket har oppgitt i søknaden at det søker etter reglene for små foretak, skal det foreligge en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i beregningen av at foretaket oppfyller kriteriene for små foretak etter § 1-5 sammen med det siste godkjente årsregnskapet til disse foretakene. 

 

(6) Dokumentasjon som nevnt i første til femte ledd, skal oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt.

 

(7) Tilskuddsmyndigheten kan fastsette og offentliggjøre nærmere krav til dokumentasjon etter første til femte ledd.

 

Kapittel 5. Betaling, innkreving og varsling om feil

§ 5-1. Forfall for utbetaling av tilskudd

Utbetaling av tilskudd og refusjon av kostnad etter § 4-5 tredje ledd skal skje snarest og senest tre uker etter at det er fattet vedtak om tildeling av tilskudd.

 

§ 5-2. Tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd

(1) Dersom det er utbetalt tilskudd i strid med bestemmelsene i lov 18.12. 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort inntektsfall etter august 2020 eller forskrift gitt med hjemmel i denne lov, skal det uriktig utbetalte beløpet tilbakebetales. I tillegg skal det betales renter fra tildelingstidspunktet og frem til tilbakebetaling skjer. Rentesatsen er den sats EFTAs overvåkingsorgan til enhver tid fastsetter for krav om tilbakeføring av ulovlig støtte.

 

(2) Dersom et tilbakebetalingskrav utgjør under 100 kroner, tilbakebetales ikke beløpet.

 

§ 5-3. Forfall for krav om tilbakebetaling og overtredelsesgebyr

(1) Krav om tilbakebetaling etter § 5-2 forfaller til betaling tre uker etter at melding om vedtak om tilbakebetaling er sendt til skyldner.

 

(2) Før utbetaling av tilskudd skjer etter § 5-1 første ledd, kan krav på tilbakebetaling likevel motregnes i utbetalingsbeløpet selv om tilbakebetalingskravet ikke er forfalt etter første ledd.

 

(3) Overtredelsesgebyr ilagt etter lov 18.12. 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort inntektsfall etter august 2020 § 10 forfaller til betaling tre uker etter at fristen for å klage over vedtaket om å ilegge sanksjon er ute, eller ved klage, tre uker etter at klagen er avgjort. Dersom søker eller tredjepart akter å prøve vedtakets gyldighet for domstolene, skal vedtaket etter anmodning ikke iverksettes før tre uker etter utløpet av søksmålsfristen eller ved søksmål, tre uker etter at endelig rettsavgjørelse foreligger.

 

(4) Tilbakebetaling av tilskudd etter § 3-1 femte og § 3-9 sjuende ledd forfaller til betaling tre uker etter at erstatning, andre offentlige tilskudd eller inntektssikring er mottatt.

 

§ 5-4. Forsinkelsesrenter ved for sen betaling

(1) For tilbakebetalingskrav og overtredelsesgebyr som ikke er betalt innen forfall etter § 5-3, betales forsinkelsesrente.

 

(2) Rentesatsen tilsvarer den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i forskrift med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd første punktum. Rentene beregnes fra forfall etter § 5-3 og inntil betaling skjer. Forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd gjelder tilsvarende.

 

§ 5-5. Rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling av tilskudd

Utbetales tilskudd senere enn den frist som er fastsatt i § 5-1, skal det ytes rentegodtgjørelse fra forfallstidspunktet og frem til utbetalingen skjer. For øvrig gjelder § 5-4 annet ledd tilsvarende.

 

§ 5-6. Plikt til å varsle om feil

Søker plikter uten opphold å varsle tilskuddsmyndigheten dersom det oppdages feil ved grunnlaget for vedtaket eller mottar erstatning eller tildeling som nevnt i § 3-1 femte ledd og § 3-9 sjuende ledd. Plikten til å varsle om feil gjelder også for den som har bekreftet innholdet i søknaden, jf. § 4-5 første ledd.

 

Kapittel 6. Svalbard

§ 6-1. Foretak på Svalbard som kommer inn under ordningen

(1) Foretaket må være enten

 1. selskap som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard,
 2. enkeltpersonforetak drevet av person som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, eller
 3. ansvarlig selskap hvor deltakerne er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.

 

(2) Foretaket må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon. Ble foretaket etablert i 2019 eller tidligere, må dette også være gjort for regnskapsåret 2019.

 

(3) Foretak som nevnt i foretaksregisterloven § 2-1 må, for å kunne søke om tilskudd i en tilskuddsperiode, være registrert i Foretaksregisteret senest 1. mars 2020.

 

(4) Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må, for å kunne søke tilskudd for en tilskuddsperiode, være registrert i Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

 

(5) Foretaket må ikke være fritatt fra å levere næringsoppgave.

 

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 7-1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.