Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - endringer fra 1999 til 2000

KOSTRA

Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata – endringer fra 1999 til 2000

Forskriftene skal fastsettes som forskrifter for KOSTRA-kommunen for regnskaps- og rapportåret 2000. De kommuner som allerede har fastsatt forsøksforskriftene bes foreta nødvendige justeringer.

Det justeringer som er foretatt i artsinndeling og funksjonsinndeling er:

Ny arter :

870 "Skatt på inntekt og formue"

874 "Eiendomsskatt"

877 "Andre direkte og indirekte skatter"

Ny funksjoner :

333 "Kommunale veier"

334 "Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak".

338 "Forebygging av branner og andre ulykker"

339 "Beredskap mot branner og andre ulykker"

360 "Naturforvaltning og friluftsliv"

365 "Kulturminnevern"

Funksjon 363 og 810 utgår.

Videre er det foretatt presiseringer i forklaringstekstene til artene og funksjonene, merk spesielt funksjonene 232, 233, 234, 253, 254, 261, 262, 300 og artene 290 og 690.

Avlastningsboliger er flyttet fra funksjon 254/262 til 253/261. Avlastning for hjemmeboende er flyttet fra funksjon 234 til 254.

Funksjonsinndelingen gjelder som hovedregel både drifts- og kapitalregnskapet. Unntakene er funksjonene 800, 840, 850, 860 og 899 som kun gjelder driftsregnskapet.