Forslag om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret og akvakulturdriftsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift om akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (heretter andre arter-forskriften) og akvakulturdriftsforskriften. Høringsnotatet gjelder forskriftsendringer som følger av en økende interesse for akvakultur med sekkdyr. Departementet foreslår i dette høringsnotatet å gjennomføre både større og mindre justeringer av andre arter-forskriften, samt noen medfølgende justeringer av akvakulturdriftsforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.08.2023

Vår ref.: 23/3384

Høringsbrev

 

Agder Fylkeskommune

Bivdu

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstifelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Næringslivets hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Tekna fiskehelseforeningen

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Viken fylkeskommune

WWF-Norge