Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2020

Vår ref.: 20/4094

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift 20. desember 2016 nr. 1848 om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

 

Forslaget

Departementet foreslår i høringsnotatet at jordmor kan rekvirere laboratorieundersøkelser ved sykehuslaboratorier. Videre foreslår departementet at det kan tas gebyr når pasienter ikke «møter» til avtalt video- eller telefonkonsultasjon. Det foreslås også enkelte presiseringer av gjeldende rett.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2021, jf. Prop. 1 S (2020-2021) Helse- og omsorgsdepartementet, er det foreslått endringer i ISF-ordningen som har implikasjoner for i hvilke tilfeller det er relevant å avkreve pasienten for egenandel. Det foreslås at kliniske farmasøyter som gjør selvstendige polikliniske konsultasjoner inkluderes i Innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 2021. Dette krever endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

 

Departementet ber om evt. merknader til forslaget innen 3. desember 2020.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:

https://www.regjeringen.no

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også

anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

 

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater

eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

 

Med hilsen

 

 

Are Forbord (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cathrine Runge Karde

seniorrådgiver

Akademikerne

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

DELTA

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske Legeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbundet mot rusgift

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Innovasjon Norge

Ivareta Pårørende berørt av rus

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Norges forskningsråd

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Personvernnemnda

Pensjonistforbundet

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening